Vývoj softwaru pro samostatnou jednotku dávkovače hmot

Abstract
Cílem této bakalářské práce je analyzovat systémy sudových čerpadel a komunikační protokoly pro přenos dat mezi IFC jednotkoua Windows. Navrhnout software ve zvoleném jazyce pro nastavení, výčet dat IFC jednotky a tento program realizovat. Pro tentosoftware zvolit vhodný komunikační protokol. Vytvořený softwareotestovat na reálném systému a popsat možnosti rozšíření funkčnosti pro zajištění regulace a tuningu teplotních zařízení. Pro prácibyl zvolen programovací jazyk C# a komunikace byla zadavatelem určena na USB s firmou vyvinutým protokolem. Dříve zmíněnéa zadané podmínky byly splněny a výsledkem této práce je reálnýsoftware plnící požadovanou funkci.
The goal of this bachelor thesis is to analyse systems of barrelpumps. Analyse communication protocols and analyse data transferbetween IFC unit and Windows. Design software which is able toread data of IFC standalone unit and create this software. Chooseappropriate communication protocol for this software. Test createdsoftware using real hardware and describe possibility of extensionlike temperature settings. Software was realized using C# programming language.USB was chosen as communication interface. Usedcommunication protocol was designed by ATN Hölzel Gmbh company. Previously described specifications were met and the outcomeof this thesis is fully functional software
Description
Subject(s)
regulace, USB komunikace, výčet dat, nastavenídat, komunikace s hardware, COM komunikace, data reading, regulation, USB communication, datasettings, hardware communication, COM communication, data reading
Citation
ISSN
ISBN