Předpokládané konsekvence Průmyslu 4.0 na trhu práce v ČR a EU.

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá dopady Průmyslu 4.0 na trh práce v České republice a Evropské unii. Zprvu se zabývá teoretickou částí, kde jsou popsány jednotlivé průmyslové revoluce, koncept Průmysl 4.0 a jeho předpokládané dopady na trh práce. Z ekonomického hlediska se věnuje zmíněnému trhu práce a nezaměstnanosti. Druhá část je praktického charakteru. Je zde proveden výzkum, jak se potýkají různé firmy z různých sektorů s Průmyslem 4.0.První část výzkumu vznikla využitím dotazníků zaslaných vybraným firmám. Na jejich odpovědích lze vidět, jak jsou na tom jednotlivé firmy se znalostí a implementací Průmyslu 4.0. Následně jsou provedeny osobní rozhovory s firmami jakožto zástupci za jednotlivé sektory, které navazují na zaslaný dotazník a jsou podrobnější.Pomocí zaslaných dotazníků a následných rozhovorů jsou interpretovány výzkumné otázky společně se závěrem práce.
This bachelor thesis deals with the expected consequences of Industry 4.0 on the Labor market in the Czech Republic and the European Union. Firstly, there is a theoretical part, which includes a description of each of the 3 previous industrial revolutions, the concept of Industry 4.0, and its expected consequences on the Labor market. From an economic point of view, this thesis deals with the mentioned Labor market and unemployment. In the practical part, there is research on how different companies from different economic sectors deal with Industry 4.0. The first part of the research was created using questionnaires that were sent to chosen companies. From their answers, we are able to see, how companies know and implement Industry 4.0. The second part is personal interviews with companies as representatives for each of the economic sectors, which follow up the questionnaires and are more specific. Through questionnaires and personal interviews, there are presented research questions with the conclusion.
Description
Subject(s)
Průmyslová revoluce, Průmysl 4.0, digitalizace, moderní technologie, nezaměstnanost, trh práce, Industrial revolution, Industry 4.0, digitalization, modern technology, unemployment, Labor market
Citation
ISSN
ISBN