Školní zralost a připravenost dětí na Frýdlantsku

Title Alternative:School Maturity and Radiness of Childern in Frydlant Environs
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis dealt with the issue of problematic of school readiness of children in Frýdlantsko area and main reasons for delay of compulsory schooling. The aim of this thesis was to characterize aspects of problematic of school readiness and preparedness preschool children in Frýdlantsko, as well as to process and analyze data on postponements of compulsory schooling. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part contains a presentation and expert resources in the area of problematic of school school readiness. The practical part, obtained through a questionnaire were dedicated to my own research and analysis of an exploratory investigation. The questionnaire of my own construction, was aimed at preschool children with postponed compulsory school attendance, which was distributed among the teachers of infant shools. The findings resulted in a specific proposed action. The greatest contribution of the work due to the issues under consideration may be regarded as an alarming level of school readiness of preschool children.
Bakalářská práce se zabývala problematikou školní zralosti a školní připravenosti dětí na Frýdlantsku a hlavními důvody odkladů povinné školní docházky. Cílem předložené bakalářské práce bylo charakterizovat aspekty problematiky školní zralosti a připravenosti předškolních dětí na Frýdlantsku, dále zpracovat a analyzovat údaje o odkladech povinné školní docházky. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje prezentaci a zpracování odborných zdrojů z oblasti školní zralosti a školní připravenosti. Praktická část, získaná prostřednictvím dotazníku, se věnovala vlastnímu průzkumu a analýze průzkumného šetření. Dotazník vlastní konstrukce byl zaměřen na předškolní děti s odkladem povinné školní docházky, a zároveň byl distribuován mezi učitelky z mateřských škol. Zjištění vyústila v konkrétní navrhovaná opatření. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat alarmující úroveň školní připravenosti předškolních dětí.
Description
katedra: KSS; přílohy: CD; rozsah: 79
Subject(s)
school readiness diagnostics, suspension of compulsory school attendance, school immaturity, school maturity, school readiness, school readiness characters, diagnostika školní zralosti, odklad povinné školní docházky, školní nezralost, školní zralost, školní připravenost, znaky školní zralosti
Citation
ISSN
ISBN