Vývoj a implementace informačního systému v rodinném podniku

Abstract
Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části je popsána historie informačních systémů, dále jsou zde definovány jednotlivé typy informačních systémů, poté je představen programovací jazyk VBA a na závěr jsou definovány podniky a procesy. V části praktické je nejprve představen výchozí stav informačního systému vybraného podniku, dále jsou analyzovány jeho nedostatky a navrhuje se jejich zlepšení. Dále je popsán vyvinutý nového informačního systému a jeho funkčnost. Nakonec jsou popsány očekávané přínosy a výhledy do budoucna. V závěru jsou veškeré poznatky zhodnoceny.
Bachelor thesis is consists of two parts. The theoretical part describes the history of information systems, then defines the various types of information systems, introduces the programming language VBA and defines business and processes. In the practical part, the initial state of the information system of the chosen company is first introduced, then its shortcomings are analyzed and their improvement is proposed. Furthermore the new information system and its functionality are described. Finally, the expected benefits and prospects for the future are described. The conclusion evaluates all the findings.
Description
Subject(s)
Informační systém, databáze, podnik, podnikatel, proces, iterativní vývoj, VBA, MS Office, aplikace, vývoj informačního systému, Information system, database, business, businessman, process, iterative development, VBA, MS Office, application, information system development
Citation
ISSN
ISBN