Možnosti krytí rizik v souvislosti s nezaměstnaností v podmínkách České Republiky

Title Alternative:Possibilities of Risk Coverage Connected with Unemployment in Conditions of the Czech Republic
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá aktuální problematikou nezaměstnanosti a je zaměřena především na možnosti krytí rizika ztráty příjmů z důvodu nezaměstnanosti v podmínkách České republiky. Je zde podána charakteristika nezaměstnanosti jako sociálního problému a specifik trhu práce, dále jsou v práci vymezeny jednotlivé druhy nezaměstnanosti a její dopady na nezaměstnané, jejich rodiny i společnost. V další části práce je analyzována státní politika zaměstnanosti ? charakteristika nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a podrobněji je pak vysvětleno využití pasivní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je právě náhrada ztracených příjmů nezaměstnaným. Pro aplikaci pasivní politiky zaměstnanosti na konkrétní situace je vytvořeno několik modelových příkladů. V práci je také vysvětlen způsob financování systému státní politiky zaměstnanosti. Poté se práce věnuje možnostem krytí rizika ztráty příjmů v nezaměstnanosti pomocí komerčního pojištění.
This thesis deals with the current unemployment issues and is mainly focused on the options against the risk of income loss due to unemployment in conditions in the Czech Republic, especially. A short characteristic of unemployment in the light of the social problem and a description of specific labour market. Consequently there are defined types of unemployment in the thesis and its impact on unemployed people, their families and society, too. In the next part of this thesis is analyzed state labour market policy. Characteristics of tools of active labour market policy is mentioned. Passive labour market policy is explained in more details ? target of passive labour market policy is the compensation of loss incomes. For application of passive labour market policy to specific situations is created several model examples. This thesis contains the way of financing of state labour market policy, too. Attention is further devoted to the coverage of risk of loss revenue in unemployment via commercial insurance.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN