Zdroje financování ekonomických subjektů a jejich komparace

Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na zdroje financování ekonomických subjektů a jejich komparaci. V práci jsou vysvětleny základní pojmy, které se týkají obce a jsou zde popsány možnosti zakládání ekonomických subjektů obcí. Je provedena analýza zdrojů financování vybraných podniků. Pro porovnávání jsou použity finanční ukazatele a na základě výsledků jsou navržena doporučení.Hlavním cílem této práce je získání informací o struktuře zdrojů financování, zjištění současné finanční situace a důvody těchto výsledků, jejich komparace a navrhnutá doporučení pro zlepšení.
This diploma thesis focuses on the sources of economic entity financing and their follow-up comparison. The thesis provides with the basic terms concerning the municipality and the options for establishing economic entities by the municipality as well. The analysis of the sources to finance selected companies is included too. There is an analysis of sources regarding financing of selected companies accomplished. The financial indicators are used for comparison, and on the basis of acquired results, there are certain recommendations and suggestions put forward.The main aim of this thesis is to obtain the information on the structure of funding sources, determine the current financial situation as well as the reasons for these results, their follow-up comparison and suggested recommendations for improvements.
Description
Subject(s)
Finanční struktura, financování podniku, finanční zdroje, interní financování, cizí zdroje, základní kapitál, kapitálová struktura, finanční ukazatele, porovnání, Financial structure, enterprise financing, financial funds, internal financing, liabilities, basic capital, capital structure, financial indicators, comparison
Citation
ISSN
ISBN