Tuky a výživa v projektové výuce

Abstract
Diplomová práce se zabývá projektovou výukou a přínosy její aplikace do vyučování. V rámci této práce byl ve výuce chemie uskutečněn strukturovaný projekt na téma Tuky a výživa ve výuce chemie. Cíli diplomové práce byly vypracování rešerše na téma projektová výuka a vypracování pracovních listů pro žáky, resp. metodických listů pro učitele. Práce obsahuje podrobný popis všech fází projektu a zároveň úspěšnost v naplňování cílů žákovského projektu a prezentuje výsledky práce žáků.
The diploma thesis deals with project-based teaching and the benefits of its application in teaching. As part of this work, a structured project on the topic Fats and nutrition in chemistry teaching was carried out in chemistry teaching. The goals of the diploma thesis were the development of research on the topic of project-based teaching and the development of worksheets for pupils, respectively methodical sheets for teachers. The thesis contains a detailed description of all phases of the project. The thesis also describes the success in fulfilling the goals of the student project and presents the results of the students' work.
Description
Subject(s)
Projektová výuka, projekt, klíčové kompetence, zdravá výživa, tuky.
Citation
ISSN
ISBN