Rozvoj komunikačních dovedností žáků 6. ročníku základní školy v rámci dílen psaní

Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na vytvoření metodiky dílen psaní, které rozvíjí komunikační schopnosti u žáků 6. ročníku základní školy. Dílny psaní jsou navrženy v souladu s integrovanou a částečně komunikačně pojatou výukou. Struktura navržených dílen psaní vychází z původní koncepce dílen psaní D. Gravese a D. Murrayho, je ale uzpůsobena tak, aby si žáci prostřednictvím psaní a práce s textem osvojili nějaké literární, slohové či jazykové učivo. Díky psaní jsou žáci v procesu vzdělávání aktivní, tříbí si své vyjadřovací schopnosti i kritické myšlení.
This diploma thesis focuses on the creation of a writing workshop methodology that develops communication skills in 6th grade elementary school students. The writing workshops are designed in accordance with integrated and partially communicative teaching. The structure of the proposed writing workshops is based on the original concept of the writing classes of D. Graves and D. Murray, but it is adapted so that the pupils acquire some literary, stylistic or linguistic learning subject through writing and working with the text. Thanks to writing, students are active in the educational process, they refine their expressive skills and critical thinking.
Description
Subject(s)
dílny psaní, komunikační dovednosti, slohová výchova, kreativní psaní, kritické myšlení, textocentrismus
Citation
ISSN
ISBN