Webové rozhraní na PLC Siemens S7-1200 pro dobíjecí stanici

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací ovládacího webového rozhraní pro dobíjecí stanici automobilů prostřednictvím PLC Siemens S7-1200. Cílem práce je umožnit uživateli pohodlné řízení dobíjecí stanice z jakéhokoliv zařízení s webovým prohlížečem. První část práce se zaměřuje na analýzu požadavků na dobíjecí stanici a jejího ovládání pomocí PLC. Dále je provedena rešerše již existujících návrhů webových rozhraní pro PLC Siemens S7-1200 a popsána problematika při vývoji webových aplikací. V druhé části práce je navrženo webové rozhraní pro dobíjecí stanici, které je navrženo tak, aby umožnilo uživateli pohodlné ovládání dobíjecí stanice, včetně nastavení požadovaného výkonu či konečné kapacity baterie, čtení měřených hodnot napětí, výkonu proudu či zobrazení stavu nabití. V poslední části práce je popsán metodický návod pro tvorbu a implementaci webového rozhraní pro PLC Siemens S7-1200. Metodická příručka obsahuje práci s TIA portál, tvorbu proměnných a následné propojení webového rozhraní a PLC.
This bachelor thesis deals with the design and implementation of a control web interface for a car charging station using PLC Siemens S7-1200. The aim of the thesis is to enable the user to conveniently control the charging station from any device with a web browser. The first part of the work focuses on the analysis of the requirements for the charging station and its control by PLC. Furthermore, a research of existing web interface designs for Siemens S7-1200 PLC is performed and the issues in the development of web applications are described. In the second part of the thesis, a web interface for the charging station is designed, which is designed to enable the user to conveniently control the charging station, including setting the desired power or battery capacity, reading measured values of voltage, current, and displaying the state of charge. The final part of the thesis describes a methodical guide for creating and implementing a web interface for PLC Siemens S7-1200. The methodical guide includes working with the TIA portal, creating variables, and subsequently linking the web interface and PLC.
Description
Subject(s)
PLC, dobíjecí stanice, webový server, programovaní, webová aplikace
Citation
ISSN
ISBN