Elektronická marketingová komunikace vybrané společnosti

Abstract
Diplomová práce se zabývá elektronickou marketingovou komunikací. V současnosti je online marketing považován za jednu z nejdůležitějších forem celkové komunikace společnosti. Pro získání zákazníka je za klíčovou považována volba vhodné komunikační strategie, rychlá reakce a aktuálnost informací. Cílem diplomové práce je zhodnocení jednotlivých marketingových kanálů společnosti HOTEL.CZ a. s. z pohledu jejich využívání a efektivity. Výsledkem tohoto zhodnocení je návrh optimalizace vybraného marketingového kanálu. Přínosem pro společnost je vytvoření celkového obrazu o efektivitě elektronické marketingové komunikace. Navržená doporučení by měla přispět k rozvoji komunikace a zvýšení návštěvnosti webových stránek.
The diploma thesis is focused on the electronic marketing communication. In present days the online marketing is considered as one of the company´s most important means of communication. The key factors for gaining the customer is the choice of suitable communication strategy, fast reaction and currency of information. The aim of this diploma thesis is the evaluation of every single marketing channel of HOTEL.CZ a. s. from the point of view of its usage and efficiency. The result of this evaluation is the optimization proposal of chosen marketing channel. The benefit for the company is the creation of complex information about efficiency ratio of the electronic marketing communication. The proposal should lead to communication development and to the number of website visitors increase.
Description
Subject(s)
Online marketing, internet marketing, elektronická komunikace, nástroje marketingové komunikace, marketingový kanál, SEO, PPC, e-mail marketing, segmentace, sociální síť, Online marketing, internet marketing, electronic communication, tools of marketing communication, marketing channel, SEO, PPC, e-mail marketing, segmentation, social network
Citation
ISSN
ISBN