Právní aspekty kupní smlouvy v praxi

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá právní úpravou kupní smlouvy v rámci legislativy České republiky. Její hlavní náplní je charakteristika kupní smlouvy, vstupujících stran a jejich práv a povinností podle nového občanského zákoníku. V rámci teoretické části se práce věnuje tématu ochrany spotřebitele a popisuje základní možnosti řešení sporů mezi spotřebitelem a podnikatelem. V následující praktické části je hlavním tématem reklamace zboží, tedy uplatnění práva z vadného plnění ze strany spotřebitele. Jsou zde charakterizovány hlavní zásady pro náležité uplatnění reklamace. Následující kapitoly se věnují konkrétní vybrané společnosti, která pro své zákazníky vytvořila reklamační řád, který informuje o rozsahu, podmínkách a způsobech uplatnění práv z vadného plnění. Výsledkem bakalářské práce je navržení optimálního znění tohoto reklamačního řádu, který co nejpřesněji splňuje zákonné požadavky v rámci ochrany spotřebitele.
This thesis deals with the legal aspects of purchase contract within legislation of the Czech Republic. The main content is to describe the purchase contract, its parties and their rights and obligations according to the new civil code. The theoretical part deals with the theme of consumer protection and describes the main possibilities of solving disputes between consumer and entrepreneur. In the following practical part the main theme is complaint goods, in other words use of the rights of defective performance. Principal policies of the proper application of complaint are covered here. Next chapters are dedicated to selected company and its complaints procedure, which informs about scope and conditions of the application of the rights of defective performance. The result of this thesis is a proposal for optimal wording of the complaints procedure, which fulfills legal requirements for consumer protection.
Description
Subject(s)
kupní smlouva, nový občanský zákoník, práva z vadného plnění, ochrana spotřebitele, spotřebitel, podnikatel, reklamace, reklamační řád, purchase contract, new civil code, rights of defective performance, consumer protection, consumer, entrepreneur, complaint, complaints procedure
Citation
ISSN
ISBN