Řízení zásob náhradních dílů ve vybraném podniku

Abstract
Tato práce se zabývá popisem vybraného procesu, obecnými způsoby rozdělení procesů a možnostmi jejich zlepšování. Rešeršní část práce se zabývá dále problematikou údržby, řízení náhradních dílů a souvisejícími procesy, jako je nákup a logistika. Zkoumaný proces je nejprve teoreticky popsán a po představení podniku je detailně analyzován jeho skutečný průběh včetně toho, jaké metody řízení zásob zkoumaný podnik z oblasti slévárenského a kovárenského průmyslu využívá. Na základě analýzy systému řízení zásob náhradních dílů jsou představeny tři konkrétní zlepšovací návrhy, které zahrnují jak drobné úpravy, tak i kompletní digitalizaci jednotlivých částí procesu. V závěru práce je vysvětlen přínos zlepšovacích opatření. Jednotlivé volby jsou dále popsány dle vhodnosti pro daný typ podniku a konkrétního skladu.
This work deals with the description of the selected process, general ways of dividing processes and the possibilities of their improvement. The research part of the work also deals with the issue of maintenance, management of spare parts and related processes, such as purchasing and logistics. The researched process is first described theoretically, and after the introduction of the company, its actual progress is analyzed in detail, including what inventory management methods the researched company from the foundry and forging industry uses. Based on the analysis of the spare parts inventory management system, three specific improvement proposals are presented, which include both minor modifications and complete digitization of individual parts of the process. At the end of the work, the contribution of improvement measures is explained. Individual choices are further described according to suitability for a given type of business and specific warehouse.
Description
Subject(s)
Digitalizace, náhradní díly, QR kód, řízení zásob, sklad náhradních dílů, skladové operace, údržba, zásoby
Citation
ISSN
ISBN