Vysokoteplotní oxidační a korozní odolnost slitin na bázi aluminidů železa

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Habilitační práce je zaměřena na studium oxidačního a korozního chování aluminidů železa za vysokých teplot. Výzkum je založen na rozsáhlých vysokoteplotních oxidačních a korozních testech, které umožňují pomocí termogravimetrické analýzy definovat kinetiku oxidace či koroze slitin. Vysokoteplotní chování slitin na bázi Fe3Al na vzduchu a ve sklovině je popsáno na základě analýz okují či korozních produktů. Je použita především rentgenová difrakce, elektronová mikroskopie, energiově dispersní analýza, EBSD a také optická mikroskopie. Je popsán vliv legujících prvků především zirkonia, dále tantalu, céru a titanboridu na oxidační chování Fe3Al slitin. Podrobná analýza oxidů a struktury pod povrchem aluminidů železa určuje fázové složení okují a charakter oxidace slitin v závislosti na chemickém složení slitiny a podmínek oxidace. Je popsáno také korozní chování Fe3Al slitin v sodnovápenaté sklovině a v olovnatém křišťálu. K popisu a kvantifikaci korozního nebo oxidačního napadení aluminidů železa a srovnávacích ocelí je nově použita metodika využívající fraktální geometrii a statistické nástroje.
The habilitation thesis is focused on the oxidation and corrosion behaviour of iron aluminides at high temperatures. The research is based on extensive high-temperature oxidation and corrosion tests, which make possible to define the kinetics of oxidation or corrosion of alloys using thermogravimetric analysis. The high-temperature behaviour of Fe3Al-based alloys in air and in molten glass is described based on analyzes of scales or corrosion products. X-ray diffraction, electron microscopy, energy dispersion analysis, EBSD and also optical microscopy are used. The influence of alloying elements mainly zirconium, as well as tantalum, cerium and titanboride on the oxidation behaviour of Fe3Al alloys is described. Detailed analyzes of oxides and structures below the surface of iron aluminides determine the phase composition of scale and the character of oxidation of alloys depending on the chemical composition of the alloy and oxidation conditions. The corrosion behaviour of Fe3Al alloys in soda-lime glass and lead crystal is also described. The methodology that uses fractal geometry and statistical tools is newly used to describe and quantify corrosion or oxidation attack of iron aluminides and comparative steels.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN
Collections