Facebook jako nástroj pro zvýšení efektivity marketingových činností

Abstract
Diplomová práce s názvem "Facebook jako nástroj pro zvýšení efektivity marketingových činností" se věnuje zkoumání sociální sítě Facebook jakožto největší a nejpoužívanější sociální sítě v rámci marketingových strategií a aktivit vybraného podniku. V práci jsou představeny různé nástroje pro správce stránky, díky kterým jsou zpřístupněny důležité informace. Nechybí ani seznámení s historií a vývojem sociálních sítí společně s jejich rostoucím významem v oblasti marketingu. V práci jsou popsána teoretická východiska týkající se internetového marketingu a další důležité pojmy, které úzce souvisí s praktickou částí práce. V rámci té jsou hledány odpovědi na výzkumné otázky. Je provedena analýza současného stavu facebookových stránek vybraného podniku a jeho dosavadní marketingové strategie prostřednictvím bezplatných aplikací Zoomsphere a Meta Business Suite. Na základě zjištění v praktické části společně s informacemi z teoretické části je popsána současná situace stránky, provedeno srovnání s konkurencí a navržena série doporučení, jak může vybraný podnik vylepšit své využití Facebooku, aby dosáhl vyšší efektivity svých marketingových činností.
The thesis entitled "Facebook as a Tool for Improving Marketing Effectiveness" is focused on the study of Facebook as the largest and most used social network in the marketing strategies and activities of the chosen company. The thesis presents various tools for page administrators to make important information available to them. There is also an introduction to the history and development of social networks along with their growing importance in the area of marketing. The theoretical background of internet marketing and other important terms that are closely related to the practical part of the work are presented. Within the practical part, answers to the research questions are sought An analysis of the current state of the Facebook pages of the selected company and its current marketing strategy is performed using the free applications Zoomsphere and Meta Business Suite. Based on the findings in the practical part, together with information from the theoretical part, the current situation of the page is described, a comparison with competitors is made and a series of recommendations are proposed on how the selected company can improve its use of Facebook to achieve greater effectiveness in its marketing activities.
Description
Subject(s)
Facebook, interakce, internetový marketing, Meta Business Suite, reklama, sociální síť
Citation
ISSN
ISBN