Aktivní řízení nelineárního vibroizolačního systému sedačky

Abstract
Tato práce se zabývá aktivním řízení nelineárního vibroizolačního systému sedačky s pneumatickou pružinou určeného pro nákladní automobily a těžké stroje. K tomuto účelu byla provedena matematicko-fyzikální analýza pro nalezení vhodných struktur modelů systému a identifikace těchto modelů pomocí měření na reálném systému. Dále byla provedena diskuze řiditelnosti, z které vyplývá, že systém není z hlediska teorie řiditelnosti plně řiditelný. Pro účely regulace byla navržena struktura zpětnovazebního regulátoru doplněného o dopředný regulátor, který dokáže systém uspokojivě řídit i přes skutečnost, že systém není plně řiditelný.
This work deals with active vibration-isolation nonlinear control of truck of heavy machinery seat with pneumatic spring. For this purpose was done mathematical physical analysis to find a suitable model structures and its identification using real measured data. As a next step was made discussion of controllability which show us that our system is non-fully controllable. Although this fact was designed a structure of feedback controller with added forward controller which is able to control the system satisfactorily.
Description
Subject(s)
aktivní, řízení, nelineární, vibroizolační, pneumatická, pružina, sedačka, nákladní, automobil, active, control, nonlinear, vibration-isolation, pneumatic, spring, seat, truck
Citation
ISSN
ISBN
Collections