JavaScriptový XML editor

Title Alternative:JavaScript XML Editor
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
U´ kolem te´to pra´ce je napsat jednoduchy´ XML editor v jazyce JavaScript. Editor by meˇl beˇzˇet na straneˇ klienta a obej?´t se tak bez serveru. C?´lem projektu je vyvinout editor tak, aby jej mohl vyuzˇ?´vat i uzˇivatel bez podrobne´ znalosti jazyka XML. Jedn?´m z u´kolu° je prozkouma´n?´ jazyka JavaScript jako na´stroje pro vy´voj rozsa´hlejsˇ?´ch projektu°. Du°lezˇita´ je technologie objektove´ho programova´n?´ a volba spra´vny´ch postupu°, pomoc?´ ktery´ch se da´ tato technika v JavaScriptu realizovat. V pra´ci je vyuzˇita volneˇ dostupna´ JavasScriptova´ knihovna jQuery, ktera´ se v posledn?´ dobeˇ stala popula´rn?´ na poli programova´n?´ webovy´ch aplikac?´ v JavaScriptu. Da´le je v pra´ci pouzˇita technologie XSLT, ktera´ umozˇnˇuje nasazen?´ WYSIWYG rezˇimu. Ten se hod?´ zejme´na v prˇ?´padeˇ kompaktn?´ch webovy´ch editoru°. Aplikace je navrzˇena´ tak, aby byla dobrˇe rozsˇirˇitelna´ formou jQuery pluginu°. Jednotlive´ jej?´ cˇa´sti lze snadno vyuzˇ?´t i v jiny´ch aplikac?´ch. To mu°zˇe usnadnit pra´ci i ostatn?´m vy´voja´rˇu°m webovy´ch editoru°.
The purpose of this work is to develop simple XML editor in JavaScript. Another objective is to make an editor that everybody can use it even without a deep knowledge of XML language. One of the goals is to inspect the JavaScript language as a tool for developing large projects. Important is the technology of objective oriented programming and choosing the right method to achieve this technique in JavaScript. I use the free JavaScript library jQuery in this work. It has been popular in the domain of web application development in last days. I also use the XSLT technology for the WYSIWYG mode realization which is popular mostly in compact web editors. The application is designed to be easilly expandable with custom jQuery plugins. The single parts of editor could be also used in another applications which could could make the work easier for another web editor developers.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1x CD ROM; rozsah: 43
Subject(s)
wysiwyg editor, jquery, javascript, www, xhtml, xml, xslt, wysiwyg editor, jquery, javascript, www, xhtml, xml, xslt
Citation
ISSN
ISBN