Aerobní zdatnost v netradičních hrách kin-ball a brenbal u studentů SŠ

Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit a porovnat intenzitu pohybového zatížení u studentů středních škol při vybraných netradičních hrách. Konkrétně se jednalo o hry brenbal a kin-ball. Měření se uskutečnilo na třech středních školách ve vybraných třídách ze všech ročníků. Osloveno bylo Gymnáziu Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou, Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav a Střední průmyslová škola stavební Liberec. Měření se zúčastnilo 119 studentů, z toho bylo 60 dívek a 59 chlapců. Pro účely této bakalářské práce byla při hrách brenbal a kin-ball sledována především 2.-4. zóna (60-89 % SFmax) a čas v nich strávených. Měření bylo uskutečňováno pomocí školní soupravy sporttesterů Polar RS800CX a hrudních pásů, poté přenášeno do programu Polar ProTrainer 5 a nakonec vyhodnocováno v procesoru Microsoft Excel 2010. Zaznamenané výsledky ukazují, že se studenti se při hře brenbal pohybovali ve vyžadovaných zónách (60-89 % SFmax) u souboru celek 63,36 % což odpovídá době 28 minut a 31 sekund. Dívky se ve vyžadovaných zónách při této hře nacházely 65,35 %, které odpovídají 29 minutám a 25 sekundám, chlapci pak strávili ve vyžadovaných zónách 61,79 % času, které odpovídají 27 minutám 48 sekundám. Při hře kin-ball se studenti pohybovali ve vyžadovaných zónách (60-89 % SFmax) u souboru celek 70,24 % celkového času, které odpovídají 31 minutám a 36 sekundám. Dívky se v těchto vyžadovaných zónách nacházely přesně 69,81 %, což odpovídá 31 minutám a 25 sekundám. Chlapci se při hře kin-ball nacházeli ve vyžadovaných zónách po dobu 70,64 % celkového času, které odpovídají 31 minutám a 47 sekundám. Z výsledků je patrné, že netradiční hry brenbal a kin-ball jsou více než vhodné pro zařazení do hodin tělesné výchovy studentů středních škol.
The main aim of the bachelor thesis was to find out and compare the intensity of movement load of secondary school students in selected non-traditional games. Specifically, the games were brenbal and kin-ball. The measurements were carried out at three secondary schools in selected classes from all years. It was addressed to Gymnazium Dr. Antona Randy in Jablonec nad Nisou, Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav a Střední průmyslová škola stavební Liberec. There were 119 students, 60 girls and 59 boys. For the purposes of this bachelor thesis was mainly observed 2.-4. zone (60-89 % HRmax) during games brenbal and kin-ball and time spent in them. The measuremnt was carried out using school set of a Polar RS800CX sporttester and chest straps, then transferred to Polar ProTrainer 5 and finally evaluated in a Microsoft Excel 2010 processor. The recorded results show that during the brenbal game the students were in the required zones (60-89 % SFmax) for a total of 63,36 %, corresponding to 28 minutes and 31 seconds. The girls were in the required zones in this game 65,35 %, which correspond to 29 minutes and 25 seconds, the boys then spent 61,79 % of the time in the required zones, which correspond to 27 minutes and 48 seconds. During kin-ball, the students moved in the required zones (60-89 % SFmax) for the set of 70,24 % of the total time, corresponding to 31 minutes and 36 seconds. The girls were in these required zones exactly 69,81 %, which corresponds to 31 minutes and 25 seconds. In kin-ball, the boys were in the required zones for 70,64 % of the total time, corresponding to 31 minutes and 47 seconds. The results shows that the non-traditional games brenbal and kin-ball are more than suitable for inclusion in physical education lessons of secondary school students.
Description
Subject(s)
netradiční hry, kin-ball, brenbal, aerobní zóna, zóna srdeční frekvence, intenzita zatížení, adolescence, non-traditional, kin-ball, brenbal, aerobic zone, heart rate zone, intesity load, adolescence
Citation
ISSN
ISBN