Narušená komunikační schopnost a děti předškolního věku

Title Alternative:Specific Language Impairment and Preschoolers
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This Bachelor´s thesis performs research on speech defects at pre-school kids from socially disadvantaged environment. The thesis comprises of 2 basis parts. The theoretial part describes activities of preparatory classes and clarifies individual kinds of disrupted communication capabilities. The practical part researched speech skills by applying methodology of random logopedic examination at 20 kids from preparatory classes in Jablonec nad Nisou. Given results reflected a weakened performance at particular kids? performance resulting in diagnosis in the area of speech development. As for the contribution for the thesis, I would highlight the results of logopedic examination as a possible base for future individual work with kids.
Bakalářská práce se zabývala problematikou vad řeči u předškolních dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Práci tvořily dvě základní části. V části teoretické práce popisovala činnost přípravných tříd a objasňovala jednotlivé druhy narušené komunikační schopnosti. Praktická část zjišťovala metodou orientačního logopedického vyšetření stav řečových dovedností u 20 dětí v přípravné třídě v Jablonci nad Nisou. Výsledky pak ukazovaly oslabení u konkrétních dětí v jednotlivých oblastech a vyplynula z nich diagnostika dětí v oblasti řečového vývoje. Za přínos práce bylo možno považovat výsledky logopedického vyšetření jako podklad pro další individuální práci s dětmi.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 65
Subject(s)
socially disadvantaged, preparatory classes, timed care, disrupted kids speech, disrupted communication capability, communication capability, observation, interview, random logopedic examination, basis diagnosis, belated speech development, specific logopedic finding, dyslalia, sociální znevýhodnění, přípravné třídy, včasná péče, poruchy dětské řeči, narušená komunikační schopnost, pozorování, rozhovor, orientační logopedické vyšetření, základní diagnostika, opožděný vývoj řeči, specifický logopedický nález, dyslalie
Citation
ISSN
ISBN