Determinanty růstu produktivity práce v evropských zemích: příležitosti pro české podniky

Abstract
Vzhledem ke zpomalujícímu růstu produktivity v posledních letech roste tlak na hledání klíčových faktorů ovlivňujících produktivitu. Cílem této práce je tak identifikovat, které z předem zvolených determinantů se významně podílí na růstu produktivity ve vybraných evropských zemích a jejichž prostřednictvím lze tedy pravděpodobně stimulovat také výkonnost českých podniků. V teoretické části byly představeny hlavní názorové proudy týkající se produktivity jak na makroekonomické, tak na mikroekonomické úrovni. Na základě této literární rešerše bylo zvoleno sedm determinantů, které by mohly produktivitu významně ovlivňovat. Ke sledování vztahu zvolených determinantů a produktivity byly použity jednoduché a vícenásobné regresní analýzy. V průběhu výpočtů byla též porovnána vhodnost využití hodinové produktivity s využitím produktivity roční. Na základě identifikování faktorů, které vykázaly statisticky významnou vazbu s produktivitou, byla po aplikaci ekonomických poznatků z teoretické části vyvozena doporučení pro české při jejich snaze o zvyšování produktivity.
Due to productivity growth slowing down in last years, a pressure on identifying key factors influencing productivity growth is growing. Aim of this work is therefore to identify which of pre-selected determinants are significantly participating in productivity growth among chosen European countries and through which performance of Czech businesses can be stimulated. In theoretical part, mainstream economic trends regarding productivity were introduced on both macroeconomic and microeconomic levels. Based on the literature review, seven determinants were chosen, which could be significantly influencing the productivity. To observe the relationship between chosen determinants and productivity, single and multiple regression analyzes were used. In the course of the calculations, suitability of hourly productivity and yearly productivity was compared. Based on identified factors, which showed statistically significant relationship with productivity, recommendations for Czech businesses in their pursuit of higher productivity were deducted based on economic knowledge from the teoretical part.
Description
Subject(s)
determinanty produktivity, produktivita práce, vícenásobná regrese, kapitálová intenzita, výzkum a vývoj, determinants of productivity, labor productivity, multiple regression, capital intensity, research and development
Citation
ISSN
ISBN