Antimikrobiální ochrana geopolymerů a jiných stavebních materiálů

Abstract
Tato disertační práce je zaměřena na výzkum metod antimikrobiální ochrany geopolymerních materiálů pro zvýšení jejich odolnosti proti mikrobiální degradaci. Teoretická část práce se zabývá především dosavadními poznatky o geopolymerech, tedy především jejich vlastnostmi, přípravou či využitím. V další části se potom věnuje srovnáním geopolymerů s materiály na bázi portlandského cementu a mikrobiální degradací obou těchto typů materiálů. Experimentální část práce se zabývá hledáním vhodných metod antimikrobiální ochrany pomocí mnoha druhů povrchových laků a nátěrů a vlivem těchto úprav na nasákavost a otěruvzdornost geopolymerů. Součástí experimentálního výzkumu bylo také testování kovových mikročástic jako potenciální příměsi do geopolymerů, vhodné pro zlepšení antimikrobiálních vlastností těchto materiálů. Dále jsou testovány epoxidové laky modifikované pomocí kovových mikročástic a povrchová předúprava samotného geopolymeru pomocí studeného, atmosférického plazmatu a je hodnocen vliv těchto úprav na vlastnosti modifikovaného geopolymeru.
This dissertation thesis focuses on the research of antimicrobial protection methods for geopolymer materials to increase their resistance to microbial degradation. The theoretical part of the thesis deals mainly with the existing knowledge about geopolymers, i.e. mainly their properties, manufacturing methods or use. The next part of the thesis focuses on the comparison of geopolymers to Portland cement-based materials and microbial degradation of both types of materials. The experimental part of the thesis deals with the search for suitable methods of antimicrobial protection using various types of surface varnishes and coatings and the effect of these treatments on the hydrophobicity and wear resistance of geopolymers. The experimental research also included testing metal microparticles as potential additives to geopolymers, suitable for improving the antimicrobial properties of these materials. In addition, epoxy varnishes modified with metal microparticles and surface pretreatment of the geopolymer itself with cold, atmospheric plasma are tested and their effect on the properties of the modified geopolymer are assessed.
Description
Subject(s)
geopolymer, povrchová úprava, hydrofobita, otěruvzdornost, antimikrobiální vlastnosti, plazmatická úprava
Citation
ISSN
ISBN
Collections