Hodnocení komfortních vlastností funkčního prádla fy CRAFT při simulaci vlivu potu

Title Alternative:EVALUATION OF THE CRAFT FUNCTIONAL UNDERWEAR COMFORT PROPERTIES IN SIMULATING SWEAT IMPACT
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Účelem této práce je zhodnotit komfortní vlastnosti funkčního prádla firmy CRAFT\regm{} při simulaci vlivu potu. V teoretické části práce je popsán současný stav funkčního prádla na trhu, vysvětlen pojem funkční prádlo a jaké jsou nejpoužívanější materiály. Je vytvořen přehled českých výrobců a prodejců prádla s vysokou přidanou hodnotou. Pozornost je věnována termofyziologickému komfortu textilií, kde jsou rovněž popsány základní poznatky o termoregulačních funkcích lidského těla. Praktická část je věnována seznámení s firmou CRAFT\regm{}, kde jsou představeny patentové materiály, základní principy a technologie používané při výrobě funkčního prádla. V této části jsou uvedené informace o provedeném vlastním marketingovém průzkumu formou dotazování mezi uživateli funkčního prádla CRAFT\regm{}. V experimentální části práce bylo provedeno měření tepelně-izolačních a tepelně-kontaktních vlastností na čtyřech vzorcích firmy CRAFT\regm{}. Měření proběhlo na přístroji Alambeta za sucha a za vlhka na principu potního impulsu. Dále pak byla naměřena propustnost vodních par přístrojem Permetest. Naměřené hodnoty jsou statisticky zpracovány a graficky vyjádřeny. Výsledky měření jsou vyhodnoceny a porovnány s výsledky vlastního marketingového průzkumu.
The aim of this thesis is to evaluate the CRAFT\regm{} functional underwear comfort properties in simulating sweat impact. In the theoretic part of thesis is mapped the current situation at the market of function underwear, represented to the functional underwear conception and what kind of materials are used the most. The review of the Czech producers and dealers in high added value underwear is created. The attention is paid to the textile fabric thermofyziologic comfort and the thermoregulation of human body. The practical part of the thesis includes the details about company CRAFT\regm{}, patented materials, basic principles and technology used in producing the functional underwear. Additionally the information found out from self market research in that using the questionnaire among the CRAFT\regm{} functional underwear customers. In the experimental part four chosen garments of the CRAFT\regm{} functional underwear has been tested. Measuring parameters have been thermal insulating and thermal contact properties measured by instrument Alambeta in a dry and wet state simulating the effect of a sudden sweat discharge on the skin. Finally the vapour permeability has been measured by instrument Permetest. The measured parameters are statistically presented and shown in figures. The outcomes of measurements are evaluated and compared with outcomes of the self market research.
Description
katedra: KHT; přílohy: 1 tabulka, 4 portréty a vše na 1 CD; rozsah: 63 s., 5 s. obr. příloh
Subject(s)
funkční prádlo, termofyziologický komfort, termoregulace, tepelně-izolační a tepelně-kontaktní vlastnosti, propustnost vodních par, marketingový průzkum, dotazník, mapování těla, functional underwear, thermofyziologic comfort, thermoregulation, thermal insulating and thermal contact properties, vapour permeability, marketing research, questionnaire, body mapping
Citation
ISSN
ISBN