Aplikace principů trvale udržitelného rozvoje na dobrovolný svazek obcí Broumovsko

Title Alternative:Application of Sustainable Developement Principles to Voluntary Association of Municipalities Broumovsko
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Subject of the Diploma Thesis is application of sustainable development principles to Voluntary Association of Municipalities Broumovsko. In the first part there is gathered process of human approach to environment and theory of sustainable development. In next part there is specified area and shortly gathered history of this area. The vastest part of the Thesis is devoted to application of separate sustainable development principles to area in view. Development options are being searched according separate principles. On the basis of area development options analysis has been made collection of introduction, which could be a way to reach of sustainability. In the last chapter of practical part there is proposed a collection of indicators, by which means it can be evaluate fruitfulness of proposal actions. This Thesis should be engaged as an inspiration for searching of sustainable development options of Voluntary Association of Municipalities Broumovsko.
Předmětem této diplomové práce je aplikace principů trvale udržitelného rozvoje na Dobrovolný svazek obcí Broumovsko.V první části práce je shrnut vývoj postoje člověka k životnímu prostředí a teorie trvale udržitelného rozvoje. V další části je tato oblast vymezena, krátce shrnuta historie dané oblasti a její SWOT analýza. Nejrozsáhlejší část této práce je věnována aplikaci jednotlivých principů trvale udržitelného rozvoje na sledovanou oblast. Možnosti rozvoje jsou hledány podle jednotlivých principů. Na základě analýzy rozvojových možností oblasti byl vytvořen soubor doporučení, který by mohly být cestou k dosažení trvalé udržitelnosti. V poslední podkapitole praktické části je navržen soubor indikátorů, pomocí kterého lze zhodnotit úspěšnost navrhovaných opatření. Tato práce by měla sloužit jako inspiraci při hledání možností udržitelného rozvoje Dobrovolného svazku obcí Broumovsko.
Description
katedra: KEK; rozsah: 92
Subject(s)
sustainable development, voluntary association of municipalities broumovsko, sustainable development principles, indicators of sustainable development, enviromental, trvale udržitelný rozvoj, dobrovolný svazek obcí broumovsko, principy trvale udržitelného rozvoje, indikátory trvale udržitelného rozvoje, životní prostředí
Citation
ISSN
ISBN