Výuka témat z oblasti Blízkého východu v zeměpise na 2. stupni ZŠ

Abstract
Diplomová práce je zaměřena výuku tématu Blízký východ na druhém stupni základních škol v České republice. Teoretická část je zaměřena na rešerši odborné a populárně-naučné literatury týkající se historicko-politického pozadí regionu s důrazem na mezinárodní debatu pro výuku tohoto tématu. Předmětem praktické části je zařazení tématu do předmětu zeměpis na druhém stupni základní školy pomocí školního vzdělávacího programu, tematického plánu, mezipředmětových vztahů a průřezových témat. Dále se práce zaměřuje na možné materiály, projekty a příkladovou hodinu týkající se tohoto regionu. Hlavním cílem práce je pomocí dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů zjistit stav výuky tématu Blízkého východu mezi učiteli zeměpisu na druhém stupni základních škol v České republice.
The diploma thesis focuses on teaching the topic of the Middle East at lower secondary schools in the Czech Republic. The theoretical part is focused on a search of professional and popular science literature interested in historical and political background of this region. The subject of the practical part is an inclusion of the topic in the subject of geography at lower secondary schools using curricular documents, inter-subject relations, and cross-cutting themes. Furthermore, the work focuses on possible materials, projects and an exam-ple lesson related to the region. The main aim of the thesis is to find out the state of teaching the Middle East topic among geography teachers at lower secondary schools in the Czech Republic by means of a questionnaire survey and semi-structured interviews.
Description
Subject(s)
Blízký východ, jihozápadní Asie, didaktika geografie, dotazníkové šetření, polostrukturované rozhovory
Citation
ISSN
ISBN