Vliv hipoterapie a canisterapie na rozvoj socializace u mentálně postižených dětí

dc.contributorThelenová Kateřina, PhDr. Ph.D.;Meier Miroslav, Mgr. Ph.D. : 57638;58920
dc.contributor.advisorSalabová Denisa, Mgr. et Mgr. : 67500
dc.contributor.authorŠpačková, Zuzana
dc.date.accessioned2022-12-18T05:14:42Z
dc.date.available2022-12-18T05:14:42Z
dc.date.committed2022-4-30
dc.date.defense2022-08-23
dc.date.submitted2021-4-20
dc.date.updated2022-8-25
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vlivem hipoterapie a canisterapie na rozvoj socializace u mentálně postižených dětí. Cílem bylo zjistit a popsat vliv hipoterapie a canisterapie na rozvoj sociálních dovednosti u mentálně postižených dětí. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a empirickou. Teoretická část definuje základní pojmy v oblasti mentálního postižení. Vymezuje pojmy, etiologii, klasifikaci mentálního postižení a v neposlední řadě socializaci mentálně postižených osob. Věnuje se také vysvětlení pojmu Zooterapie/Animoterapie. Práce se dále věnuje Hipoterapii, ve které jsou popsány základní pojmy, historie, výběr vhodného koně a jeho následný výcvik a shrne i účinky hipoterapie. Poslední kapitola v teoretické části je věnována Canisterapii, ve které je popsána definice, historie, metody a formy canisterapie a výběr vhodného psa. Empirická část prezentuje výsledky průzkumného šetření, které bylo prováděno formou dotazníků. V závěru práce jsounavržena opatření, která by měla pomoci ke zlepšení povědomí o Hipoterapii a Canisterapii.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the influence of hippotherapy and canister therapy on the development of socialization in mentally handicapped children. The aim was to investigate and describe the influence of hippotherapy and canister therapy on the development of social skills in mentally handicapped children. The thesis is divided into two parts - theoretical and empirical. The theoretical part defines the basic concepts in the field of intellectual disability. It defines the concepts, etiology, classification of intellectual disability and last but not least socialization of mentally disabled persons. It also explains the concept of Zootherapy/Animotherapy. The thesis then goes on to discuss Hippotherapy, in which the basic concepts, history, selection of a suitable horse and its subsequent training are described and the effects of Hippotherapy are summarized. The last chapter in the theoretical part is devoted to Canisterapy, in which the definition, history, methods and forms of canister therapy and the selection of a suitable dog are described. The empirical part presents the results of the survey research, which was carried out in the form of questionnaires. The thesis concludes by suggesting measures to help improve awareness of Hippotherapy and Canisterapy.en
dc.description.mark4
dc.format75 s.
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 202204294
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166510
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparGALAJOVÁ, L., aj., 2011.~Canisterapie: Pes lékařem lidské duše.~Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-879-1.par parHERMANNOVÁ, H., aj., 2014.~Základy hipoterapie.~Praha: Profi Press. ISBN 978-80-86726-57-1.par parNERANDŽIČ, Z., 2006.~Aminoterapie aneb Jak nás zvířata umí léčit.~Praha: Albatros. ISBN 80-00-01809-8.par parSVOBODOVÁ, I., aj., 2014.~Využití zvířat v zoorehabilitaci. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2129-8.par parŠVARCOVÁ, I., 2006.~Mentální retardace.~Vyd. 3., přeprac. Praha: Portál. ISBN 80-7367-060-7.par parVÁGNEROVÁ, M., 2012.~Vývojová psychologie: dětství a dospívání.~Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2153-1.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectAnimoterapiecs
dc.subjectcanisterapiecs
dc.subjecthipoterapiecs
dc.subjectklientcs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectmentální postiženícs
dc.subjectmentální retardacecs
dc.subjectsocializacecs
dc.subjectterapeutcs
dc.subjectzooterapiecs
dc.subjectAnimotherapyen
dc.subjectcanistherapyen
dc.subjecthippotherapyen
dc.subjectclienten
dc.subjectcommunicationen
dc.subjectmental disabilityen
dc.subjectmental retardationen
dc.subjectsocializationen
dc.subjecttherapisten
dc.subjectzootherapyen
dc.titleVliv hipoterapie a canisterapie na rozvoj socializace u mentálně postižených dětícs
dc.titleThe Influence of Hippotherapy and Canistherapy on the Development of Socialization in Mentally Handicapped Childrenen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSPV
local.degree.programmeSpeciální pedagogika
local.degree.programmeabbreviationB7506
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP19000630
local.identifier.stag42652
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis1d883748-2a7c-422a-8b0b-d10b31fa7fcb
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4294
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.zuzana.spackova.pdf
Size:
1.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Spackova_ved.pdf
Size:
136.43 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Spackova_opo_2x.pdf
Size:
3.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
32.76 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP