Hoření termicky pojených netkaných textilií za definovaných okrajových podmínek

Abstract
Cílem této diplomové práce je navrhnout a sestavit funkční zkušební aparaturu pro testování reakce objemných netkaných textilií na malý plamen za definovaných okrajových podmínek. Tyto okrajové podmínky bylo možné měnit mezi dvěma stavy. Po změně těchto podmínek byla sledována případná změna ve schopnosti zkoušeného materiálu vznítit se a dále hořet. Testování bylo provedeno na sérii zkušebních vzorků vyrobených z PET, coPET a VS vláken o různých objemových hmotnostech. Výsledky získané testováním na nové aparatuře pak byly také porovnány s výsledky získanými prostřednictvím standardní metodiky pro zkoumání reakce textilie na malý plamen.
The aim of this diploma thesis is to design and assemble an operational aparature for testing of reaction of high-loft nonwoven textiles to a small flame exposure under a defined boundary conditions. These boundary conditions could be set into two different stages. After changing the stage of boundary conditions the possible change of the ability of the material to ignite and keep burning was studied. The testing was performed on a scale of samples of different volume densities that were made from PET, coPET and VS fibers. The results aquired by testing on the new aparature were also compared with results aquired by a standard testing method for evaluation of textile material reaction to small flame exposure.
Description
Subject(s)
Hoření, netkané textilie, objemné netkané textilie, okrajové podmínky, mykání, příčné kladení, termické pojení, modelový materiál, polyesterová vlákna, bikomponentní vlákna, viskózová vlákna.
Citation
ISSN
ISBN