Analýza vybraných dálkových tras v Evropě

Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce byla analýza vybraných dálkových tras v Evropě. Mezi dílčí cíle práce patřilo anketní šetření mezi účastníky těchto tras a jeho vyhodnocení. Analýza vybraných dálkových tras probíhala dle několika kritérií - parametry trasy, populárnost, návštěvnost a atraktivita, která převažovala u většiny z nich. Práce bude sloužit jako přehled nejzajímavějších vybraných dálkových tras, které lze v evropských zemích absolvovat. Anketního šetření se zúčastnilo 195 respondentů z celé České republiky. Ti odpovídali na 28 otázek, díky kterým byly získány informace o jejich povědomí o dálkových trasách v Evropě, absolvovaném pochodu a pozitivním či negativním vlivu putování na jejich zdraví. Následně došlo ke grafickému zpracování otázek a vhodnému okomentování. Výsledky práce najdou využití u všech, kteří uvažují, že by chtěli absolvovat dálkový pochod, jako malý průvodce přípravou na jejich budoucí cestu.
The main goal of the bachelor thesis was the analysis of selected long distance trails in Europe. The partial goal of this work included a survey among the participants of long distance trails and their evaluation. The analysis of the selected long distance trails was carried out according to several criteria - the trail parameters, popularity, attendance and an overall appeal, which prevailed in most of them. The work will serve as an overview of the most interesting selected long distance trails that can be completed in European countries. The survey was conducted among 195 people from all over the Czech Republic. They have answered the total of 28 questions, which provided the information about their awareness of long distance trails in Europe, the completed trail and the positive or negative impact of hiking on their health. Subsequently, the questions were graphically processed and duly commented. The results of this study will be eventually used by people who are considering completing a long distance trail as a small guide to adequately prepare themselves for their future hiking adventure.
Description
Subject(s)
Pouť, trasa, poutník, anketní šetření, analýza, Pilgrimage, trail, pilgrim, survey, analysis
Citation
ISSN
ISBN