Oceňování aktiv a pasiv a jeho vliv na stanovení hodnoty podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci,
Abstract
Disertační práce se zabývá dvěma na sebe navazujícími oblastmi. Jedná se o oceňování aktiv a pasiv neboli oceňování v účetnictví a vliv této problematiky na stanovení hodnoty podniku. Cílem disertační práce je navržení nové metody oceňování dlouhodobých hmotných aktiv s následnou aplikací při návrhu nového přístupu pro stanovení hodnoty akciové společnosti nekótované na burze v podmínkách české ekonomiky. Pozornost je nejprve zaměřena na teoretická východiska oceňování v účetnictví, především na jednotlivé oceňovací báze. Detailní analýza je věnována diferenci historických cen a fair value. Následně je zkoumána současná teorie vztahující se k hodnotě podniku a jejímu stanovení. Na základě získaných teoretických poznatků doplněných o informace získané z dotazníkových šetření z projektů studentské grantové soutěže bylo možné definovat nové metody a přístupy. Ty jsou v poslední části práce ověřeny v rámci případové studie a aplikovány v prostředí konkrétní akciové společnosti. Hlavní přínos disertační práce spočívá v možné eliminaci nedostatků účetních výkazů založených na historických cenách a zvýšení jejich vypovídací schopnosti. Dále přináší návrhy alternativního postupu stanovení hodnoty podniku, díky kterému je možné porovnávat výsledky předložené nezávislými znalci. Jednotlivé kroky mají managementu podniku poskytnout návod, na základě kterého by rychlým a přehledným způsobem bylo možné zjistit objektivní, reálnou hodnotu podniku k danému okamžiku. Zároveň je možné výsledek využít jako doplňující ukazatel k hodnocení finanční situace podniku a na základě jeho vývoje porovnávat podniky mezi sebou navzájem. Nově navržené přístupy mají zabránit vyplácení dividend v nadměrné výši a předejít případným finančním problémům podniku v budoucnu. V teoretické rovině se otevírá nejen prostor ale i potřeba rozpracování přístupu ke stanovení hodnoty podniku pro další formy podnikání, a také pro případ významného technologického pokroku podniku a s ním souvisejícími investicemi.
The PhD thesis deals with two interrelated areas. It focuses on valuation of assets and liabilities, i.e. accounting valuation and its impact on business value determination. The aim of the PhD thesis is to suggest a new method for valuation of fixed assets to be applied within the scope of a new approach to determination of value of unlisted public limited corporations under the conditions of the Czech Republic economy. At first the PhD thesis outlines the theory on accounting valuation, especially the individual valuation bases. A detailed analysis is focused on the differentiation between historical costs and fair value. Then the current theory on business value and its determination is thoroughly researched. On the basis of theoretical knowledge gained, completed by information collected through a questionnaire survey from projects under the student grant competition, new methods and approaches could have been defined. These new methods and approaches are then verified in the last part of the PhD thesis using a case study and applied in the environment of real public limited corporation. The main contribution of the PhD thesis can be seen in the possible elimination of imperfections typical for financial statements based on historical costs, which may lead to improvement of their predicative ability. It also brings suggestions of alternative approach to business value determination allowing the comparison of results submitted by independent experts. The individual steps should be used by company management as a guide to determine the real and objective value of a business at given time in easy and transparent way. The resulting value may also be used as an additional indicator for evaluation of financial situation of company, allowing their mutual comparison. The newly suggested approaches should prevent from payments of excessive dividends to provide against potential financial distress in future. On a theoretical level there is a space and also a need to develop this business valuation approach more thoroughly also for other forms of business as well as for the case of significant technological improvement of a company and the related investments.
Description
Subject(s)
aktiva, pasiva, výsledek hospodaření, historické ceny, fair value, hodnota podniku, modifikovaná reprodukční cena, assets, liabilities, economic result, historical cost, fair value, business value, modified replacement cost
Citation
ISSN
ISBN
Collections