Rok 2015

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 14
 • Item
  Hodnocení investičního portfolia podniků investujících do obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na bioplyn
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Myšáková, Darina
  Disertační práce se věnuje problematice hodnocení investičního portfolia podniků investujících do obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na bioplyn. Hlavním cílem disertační práce je vytvořit model úspěšného investování podniků do bioplynových stanic. Disertační práce je rozdělena do šesti kapitol. V první části je provedena analýza současného stavu poznání v oblasti podnikových investic a bioplynových stanic. Na teoretický základ navazuje v kapitole číslo čtyři vlastní výzkum. Nejprve byly zformulovány výzkumné otázky a vědecké hypotézy, které byly prostřednictvím zvolené výzkumné metodiky, tj. dotazníkového šetření, následně potvrzeny či vyvráceny. V rámci disertační práce bylo stanoveno 9 vědeckých hypotéz a 14 výzkumných otázek. Tyto výzkumné otázky byly prostřednictvím dotazníků poloţeny 313 podnikům v České republice, které investovaly do výstavby zemědělské bioplynové stanice a zároveň jsou evidovány Českou bioplynovou asociací. Celková úspěšnost dotazníkového šetření byla 44 %. Na základě údajů získaných prostřednictvím dotazníkového šetření byl vytvořen model úspěšného investování podniků do bioplynových stanic. Model definuje ?ideální? pojetí investice do bioplynové stanice z hlediska investičních nákladů a financování investice (poměr cizích a vlastních zdrojů, pouţití dotace, bankovního úvěru a vlastních zdrojů). Model uvádí ekonomické ukazatele jako návratnost, ţivotnost a výnosnost investice. Definuje také nejčastější rizika, která jsou spojována s realizací investice do bioplynové stanice. Dalším výstupem disertační práce je vlastní software pro nové investory v oblasti bioplynových stanic. Software vytvořený v programovém prostředí Delphi můţe pomoci novým investorům reálně zhodnotit zamýšlenou investici. Software můţe investorům pomoci s rozhodnutím, zda danou investici do bioplynové stanice realizovat či nikoliv.
 • Item
  Vztah systému vzdělávání a organizační kultury v hotelnictví
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Beránek, Martina
  Disertační práce je zaměřena na vybranou součást služeb cestovního ruchu, a to na obor hotelnictví. Zabývá se analýzou interakce mezi vybranými faktory vnitřního prostředí podniku vztahujícími se k řízení lidských zdrojů a organizační kultuře na jedné straně a výsledky podniku na straně druhé. Oblast řízení lidských zdrojů představují faktory systém vzdělávání v podniku a preference požadované úrovně vzdělání vyplývající z analýzy pracovního místa, oblast organizační kultury je specifikována jejím typem.Práce zahrnuje dva výzkumné problémy, kdy první z nich je deskriptivní a druhý relační. V prvním případě je prostřednictvím metody dotazování technikou dotazníkového šetření a následné analýzy získaných dat vymezena struktura vzdělávacích systémů, diagnostikován typ organizační kultury a identifikován směr preferencí úrovně vzdělání při výběru pracovníků. Součástí je i zjišťování obecných charakteristik a pomocných ukazatelů, které jsou následně použity jako segmentační kritéria při statistickém zpracování.Relační výzkumný problém je východiskem pro konstrukci teoretického modelu postaveného na předpokladu pozitivního vlivu kombinace vybraných faktorů, a to systému vzdělávání, preference úrovně vzdělání a typu organizační kultury, na výsledky podniku. Na základě výstupů, které byly statisticky testovány a jsou v souladu se stanoveným předpokladem, jsou vymezeny možnosti dalšího výzkumu a zformulována doporučení pro podniky v oboru hotelnictví zejména ve vztahu k podnikovým systémům vzdělávání, procesu výběru pracovníků a posílení organizační kultury.
 • Item
  Vliv environmentálních daní na hospodaření podniku
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Šturmová, Jitka