Hospodářská politika České republiky v porovnání se zeměmi EU

Title Alternative:Economic Policy of the Czech Republic Compared to the EU Countries
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Czech Republic has a small and open economy that due to its geographical position has been influenced by the economics of other European countries. It has been empowered by joining the European Union structures and adopting the EU´s rules. That means that its economic prosperity depends not only on regulating its own economic policy but also a necessity to converge the economy to the of other EU´s countries. The Czech economy is currently in a solid but long term unsustainable growth phase. As a consequence of demographic changes, the growing needs of the public health services and educational system has led to a growth in state debt. Once the Czech economy absorbs or depletes the financial benefits of the current boom, there is a danger that this debt can stifle the economy leading to a recession. A recession could then prevent the fulfilment of the convergence criteria for adopting the Euro and make any subsequent reforms all the more painful. The experience of both "liberal" Ireland and "social-democratic" Sweden in recession followed by their gradual climb back to economic prosperity does show us that there is in principle only one right course for economic policy to take in such circumstances regardless of the ideological view of the government. The economic policy of the Czech Republic for the next 3-5 years should take a path of huge fiscal restriction with special focus on state budget expenditure. Such reforms should lead to sustainable fiscal consolidation and enable later economical stimulation with tax modifications. In contrary, monetary policy could stay neutral and should focus mainly on targeting the inflation. When the decision making process is blocked due to political stalemate in the Parliament, reforming effort often loses momentum and eventually stops. Here we can think about alternative methods of economic policy making. One of the possibilities is creation of an authority independent on election cycle and responsible for formation of fiscal policy according to specific targets, as well as is central bank in monetary matters.
Česká republika je malou otevřenou ekonomikou, která se díky své geografické poloze nacházela a nachází ve sféře ekonomického vlivu ostatních evropských zemí. Je to ještě umocněno jejím vstupem do evropských unijních struktur a přijetím pravidel EU. Znamená to, že její ekonomická prosperita je závislá nejen na nastavení vlastní hospodářské politiky, ale zároveň také na nutnosti konvergovat ekonomiku s ostatními zeměmi EU. Česká ekonomika se nyní nachází ve fázi slušné, avšak dlouhodobě neudržitelné konjunktury. V důsledku demografického vývoje, "hladového" zdravotnictví a potřeb školství dochází k obrovskému nárůstu dluhového hospodaření českého státu. Až česká ekonomika vyčerpá konjunkturální stimuly, hrozí nebezpečí, že dluhy stáhnou ekonomiku do recese, ta nebude dlouhodobě plnit konvergenční kritéria pro přijetí eura a reformní kroky budou bolestnější. Zkušenosti jak "liberálního" Irska, tak "sociálně demokratického" Švédska s recesí a následným vybřednutím z krize nám naznačují, že v takovém případě existuje v podstatě jediný správný směr hospodářské politiky bez ohledu na ideologické zaměření politické reprezentace. Hospodářská politika ČR v následujících 3-5 letech by měla jít cestou významné fiskální restrikce se zaměřením na reformní změnu struktury rozpočtu, především jeho výdajové stránky. Ta by měla vést k dlouhodobě udržitelné fiskální konsolidaci a umožnila by stimulaci ekonomiky na straně rozpočtových příjmů, zde hlavně daňovou úpravou. Monetární politika by naopak měla být neutrální a zaměřovat se striktně na cílování inflace. V době politických patů a neprůchodnosti restriktivního reformního úsilí oficiální politickou cestou je na místě uvažovat o alternativních způsobech nastavování hospodářské politiky. Jednou z možností je vytvoření orgánu nezávislého na volebním cyklu a odpovědného za tvorbu fiskální politiky dle striktně vymezených cílů, podobně jako centrální banka v monetární oblasti.
Description
katedra: KPE;
Subject(s)
euro; european integration; european union; economic policy; enlargement of the european union; deficit of public finances; government's budget, euro; evropská integrace; evropská unie; hospodářská politika; rozšíření evropské unie; schodek veřejných financí; státní rozpočet
Citation
ISSN
ISBN