Nové konstrukční řešení zařízení pro proces zvlákňování

Abstract
Bakalářská práce se zabývá vymyšlením nového konstrukčního řešení zařízení pro proces zvlákňování. Teoretická část práce je především seznámení s tématikou již existujících zvlákňovacích strojů, popisem jejich výhod a nevýhod vyplývajících z jejich konstrukčního řešení. Zaměřuje se také na obeznámení s výrobou nanovlákenných vrstev elektrostatickým zvlákňováním. Tato práce také obsahuje experimentální část, která se zabývá vyhodnocením vyrobené nanovlákenné vrstvy na novém zvlákňovacím stroji - Nanostroj. Dále se také zabývá testováním zvolených užitných vlastností vybraných plošných textilií podle předepsané technické normy a navržením způsobu hodnocení těchto užitných vlastností pomocí systému analýzy obrazu, měření prodyšnosti, výšky vodního sloupce, výparného odporu a zpracováním vhodnou metodikou.
This bachelor thesis deals with inventing a new design solution for equipment for the spinning process. The theoretical part of the work is primarily an introduction to the topic of already existing spinning machines, a description of their advantages and disadvantages resulting from their design solution. It also focuses on familiarization with the production of nanofibrous layers, electrospinning. This bachelor thesis also contains an experimental part that deals with the evaluation of the produced nanofibrous layer on a new spinning machine - Nanostroj. Furthermore, it also deals with the testing of the selected utility properties of selected surface textiles according to the prescribed technical standard and further by designing a method of evaluating these useful properties using an image analysis system, measurement of breathability, height of the water column, evaporative resistance and processing with a suitable methodology.
Description
Subject(s)
Elektrostatické zvlákňování, nanovlákna, Nanospider, Nanostroj, Force spining, SPUR - line, oděvní membrána
Citation
ISSN
ISBN