Rozšíření databází hydratačních veličin organických látek ve vodných roztocích

Title Alternative:Extension of the databases of hydration properties of aqueous organic solutes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The present bachelor's thesis provides a supplement to the existing databases of hydration quantities of organic compounds on KCH. Specifically, the following quantities are concerned: Gibbs energy of hydration, hydration enthalpy, hydration heat capacity and partial molar volume. A research of primary sources was conducted. The acquired sources were tested on the presence of primary experimental data that were consequently transferred onto a uniform format of hydration quantities by means of suitable thermodynamic relations. The data, being processed this way, were inserted into the existing unique databases of hydration quantities. In the final phase a confrontation with the data already existing in the database was performed along with the discussion.
Bakalářská práce se zaměřuje na rozšíření a doplnění existujících databází hydratačních veličin organických látek na KCH. Konkrétně se jedná o následující veličiny: hydratační Gibbsova energie, hydratační entalpie, hydratační tepelná kapacita a parciální molární objem. Byla provedena literární rešerše v primárních zdrojích. Získané zdroje byly prověřeny na přítomnost primárních experimentálních dat a tato data byla převedena na jednotný formát hydratačních veličin pomocí vhodných termodynamických vztahů. Takto zpracovaná data byla následně vložena do existujících unikátních databází hydratačních veličin. V poslední fázi byla provedena konfrontace s daty stávajícími v dané databázi a diskuse.
Description
katedra: KCH; přílohy: CD; rozsah: 76 s. (92 973 znaků)
Subject(s)
gibbs energy, enthalpy, heat capacity, molar volume, activity coefficient, henry's law constant, aqueous solutions, gibbsova energie, entalpie, tepelná kapacita, molární objem, aktivitní koeficient, henryho konstanta, vodné roztoky
Citation
ISSN
ISBN