Komparativní výhody čínské ekonomiky v mezinárodním obchodě

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá projevenými komparativními výhodami čínské ekonomiky v mezinárodním obchodě, jejich vývojem v čase a sektorovou strukturou. První část je zaměřena na obecný vývoj konceptu komparativní výhody, typologii, možnosti výpočtu a volbu vhodné formy kalkulace s ohledem na dostupná data. Druhá část se zabývá vývojem hrubého domácího produktu Číny ve vztahu k USA, jeho strukturou a její změnou v čase. Dále je rozebírán vztah přidané hodnoty a mzdových nákladů na vývoj komparativních výhod v podrobném sektorovém členění čínské produkce. V rámci komparativních výhod jsou identifikovány sektory Číny s nejvyšší komparativní výhodou. V závěru práce jsou odůvodněny jak změny v poměru přidané hodnoty a mzdových nákladů, tak změny ve výši komparativních výhod (a nevýhod) v daných sektorech a jejich vztah ke mzdovým nákladům.
This bachelor thesis is dealing with revealed comparative advantages of China's economy in international trade, their development over time and changes in their sectoral structure. The first part is focused on general evolution of comparative advantage theory, possibilities of calculation and choice of suitable ways of calculation considering available data sources. The second part deals with evolution of China's gross domestic product in relation to the USA, its structure and changes in time. Furthermore, relation between gross value added and labor costs is discussed, as well as detailed structural analysis of comparative advantages of China's industries. Within comparative advantages, there have been identified sectors with highest Chinese comparative advantages. In the conclusion, the changes in relation of value added and labor costs are described and linked with shifts in comparative advantages (and disadvantages) in given sectors and to the labor costs.
Description
Subject(s)
Čína, hrubá přidaná hodnota, komparativní výhoda, mezinárodní obchod, náklady na práci, sektorová analýza, China, gross value added, comparative advantage, international trade, labor cost, sectoral analysis
Citation
ISSN
ISBN