Konstrukce softwarového nástroje projektu využití fotovoltaiky jako alternativního zdroje energie

Title Alternative:Construction of a Software Tool for Projects of Photovoltaics Utilization as an Alternative Energy Resource
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této práce je navrhnout softwarový nástroj pro výpočty ekonomických ukazatelů využití fotovoltaiky jako alternativního zdroje energie. V úvodní teoretické části jsou popsány technologie, které se používají v souvislosti se získáváním energie ze slunečního záření. V druhé části této práce je pro vybraný objekt vypracován ekonomický model, který zohledňuje základní požadavky rodinného domu, tedy návratnost a efektivnost, dále je spočítána čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, kumulované příjmy, účinnost, ekonomická bilance, ušetřená a dokoupená energie. V analýze se uvažuje s průměrným růstem cen energií, snižováním (amortizací) efektivností fotovoltaických panelů, modálním růstem indexu průmyslových cen, omezenou životností akumulátorů.
The aim of this work is a design of a software tool for calculations of economic indicators of utilization of photovoltaics as an alternative source of energy. In the introductory part, there are described technologies which are used in connection with obtaining of energy from solar radiation In the second part of this work, an economic model for a selected object is worked out which considers basic requirements for living in family house as for economic return, effectiveness. Further we figured out net present value, internal revenue ratio, cumulated incomes, efficiency, economical balance, saved and additionally bought energy. In the analysis, there are considered average growth in energy prices, reduction (amortization) of effectiveness of photovoltaic panels, growth in industrial price index and limited life of accumulators.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 56 s.
Subject(s)
alternative energy source, small photovoltaic, software tool, discounted cash receipts, efficiency and return system, operating legislation, alternativní zdroj energie, malá fotovoltaika, softwarový nástroj, diskontované peněžní příjmy, efektivnost a návratnost systému, provozní legislativa
Citation
ISSN
ISBN