Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků 2. ročníku ZŠ prostřednictvím českých přísloví

Title Alternative:The development of literacy skills of pupils in second grade of elementary school through Czech proverb
Abstract
Čtenářskou gramotnost, která vyjadřuje v obecné rovině schopnost funkčního využití získané dovednosti v určitém sociálním kontextu, vnímáme v současnosti jako důležitý fenomén v oblasti pedagogiky. Tato magisterská práce poukazuje na důležitost zmíněného prostřednictvím rozvoje čtenářské gramotnosti žáků 2. ročníku ZŠ, a to pomocí českých přísloví.Úvodní část práce teoreticky ukotvuje právě zmíněný pojem čtenářské gramotnosti, jeho stručnou historii i základní informace o trendech v tomto oboru v zahraničí. Následně se věnuje základním informacím o primárním vzdělávání, jeho celkovému pojetí a cílům i změnám v koncepci výuky. Závěr teoretické části se zabývá tematikou projektového vyučování a problematikou samotného jazykového útvaru ? přísloví.Praktická část se zabývá realizací a vyhodnocením deseti projektových dnů na téma česká přísloví. Je zde popsán podrobný návod pro pedagogy 2. ročníků, jak lze tyto projektové dny realizovat, doporučení a postřehy pro praxi.
Reading literacy is a competence to use various skills in a specific social environment. It is considered as an important part in the field of pedagogy. This master thesis is focused on the development of reading literacy of the second grade primary school students using Czech proverbs.Introduction of the thesis is focused on the term reading literacy, its history and essential information about current trends in this field abroad. Following part provides an overview of primary education, its aims and changes in its conception. Theoretical part ends by topic of project education and by proverbs.Practical part contains information about implementation of ten project days on the topics of Czech proverbs. Detailed instructions for teachers of second grade classes are provided. This is supplemented by my recommendations and remarks for practical use.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN