Environmentální aspekty jako součást hospodaření podniku

Abstract
Diplomová práce se zabývá interakcí podniku a životního prostředí. Úvodní část práce představuje legislativu v oblasti životního prostředí v návaznosti na principy trvale udržitelného rozvoje. Jako důsledek podnikových činností vzniká řada negativních externalit, práce zkoumá nástroje legislativního i dobrovolného charakteru, jež umožňují tyto negativní důsledky začlenit do podnikového hospodaření. Zabývá se také zobrazením environmentálních aspektů v informačním systému podniku prostřednictvím nástroje environmentálního manažerského účetnictví, jež je modifikací tradičních účetních subsystémů. Cílem modelové studie je ukázat možnosti začlenění environmentálních aspektů do finančního rozhodování na podnikové úrovni prostřednictvím Cost-Benefit Analýzy, jež byla aplikována na investiční projekt a následně vyhodnocena.
The thesis deals with the interactions between the company and the environment. The introductory part concerns its legislature in the area of environment in conjunction with principles of sustainable development. As a consequence of enterprise activities a lot of negative externalities have been arisen, the thesis is focused on legislative and voluntary tools, which make these negative results possible to include in the business management. It also deals with depiction of environmental aspects in management information system by means of environmental management accounting tools that is a modification of conventional accounting subsystems. The purpose of the model study is to demonstrate possibilities of including environmental aspects in financial management at enterprise level through the Cost-Benefit Analysis that was applied to investment project and consequently it was evaluated.
Description
Subject(s)
Trvale udržitelný rozvoj, externality, nástroje ochrany životního prostředí, systém environmentálního řízení, environmentální manažerské účetnictví, environmentální investiční projekt, kriteriální ukazatelé, Cost-Benefit Analýza, citlivostní analýza, Sustainable development, externalities, environmental protection tools, environmental management system, environmental management accounting, environmental investment project, indicators of criterion, Cost-Benefit Analysis, sensitivity analysis
Citation
ISSN
ISBN