Tvorba analýzy FMECA pro vstřikovací formu a stroj s návazností na udržovatelnost v Cadence Innovation a.s.

Title Alternative:Creation FMECA analysis for injection molding machine and form, leads to maintainability in Cadence Innovation k. s. company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Účelem práce je vyhodnotit riziko, které je způsobováno poruchovými stavy vstřikovacího stroje na výrobu termoplastů, a to z pohledu ztrát. Každý poruchový stav představuje neočekávané náklady, spojené s odstraněním poruchy nebo případným nedodržením termínu dodávky. Úloha je řešena na praktickém příkladě ve společnosti Cadence Innovation k. s., která dodala údaje o poruchách pro vstřikovací stroj a formu. Tato zařízení se používají na výrobu plastových dílů pro automobilový průmysl. Společnost Cadence Innovation k. s. je výrobce a dodavatel plastových výrobků jako jsou lakované nárazníky, přístrojové desky, dveřní výplně a mřížky chladiče. První části práce obsahuje stručný popis technologie vstřikování plastů. Dále následuje výklad teorie spolehlivosti a teorie pravděpodobnosti, která je důležitá pro pochopení ukazatelů spolehlivosti. Následně je na základě získaných poznatků a technických norem vypracována analýza druhů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA), Paterova analýza a matice rizika. Pro každou analýzu je nejprve popsán obecný postup a poté řešení pro daný systém. Výsledky jednotlivých analýz hodnocení rizika jsou mezi sebou porovnány. Druhá část práce je zaměřena na udržovatelnost vstřikovacího stroje a tvorbu formuláře udržovatelnosti. Je využita metoda pro přidělení udržovatelnosti pro jednotlivé subsystémy stroje. Postup metody je odvozen na základě technické normy. Je zpracováno grafické řešení pomocí pravděpodobnostního papíru. Výsledky jsou prezentovány v podobě formuláře, který lze využít v etapě návrhu udržovatelnosti pro vstřikovací stroje.
Purpose of a bachelors work is to analyze risk that is caused by the failure modes of an injection molding machine, respectively in light of economic waste. Each failure mode represents sudden spending on system repair and supply late fee. Assignment is solved on a practice problem in Cadence Innovation k. s. company, which provides failures data about injection molding machine. These equipments are used on plastic parts production for automobile industry. Cadence Innovation is producer of plastic parts like painted bumpers, instrument panels, door panels, radiator grills. Forepart included function description about thermoplastic injection molding. Farther come on expose dependability and probability theory, which is important to understanding dependability performance measures. Consequently is by pieces of knowledge and standard specifications elaborate a failure mode, effects and criticality analysis (FMECA), Pareto analysis and risk matrix. At first there is described common process for each analysis, then the solution for an existing system. Results are compared to each other. The second part is focused on injection molding machine´s maintainability and maintainability schedule´s creation. It is used a maintainability assignment method for individual machine subsystems. The method process is derived from standard specification. It works on a graphic solution via probability plotting paper. Results are presented like a maintainability form, which can be utilized in maintainability molding machine concept.
Description
katedra: RSS; rozsah: 62
Subject(s)
vstřikovací stroj, riziko, spolehlivost, udržovatelnost, fmeca, injection molding, risk, dependability, maintainability, fmeca
Citation
ISSN
ISBN