Webová aplikace pro správu osobních financí

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro správu osobních financí, která má pomoci mladým párům a rodinám hospodařit se svými finančními prostředky. Cílem práce je zjistit, jaké jsou možnosti výměny dat mezi klientem a serverem, a vybrat nejvhodnější způsob komunikace. Autor popisuje aktuální situaci na trhu a následně navrhuje vlastní aplikaci, kterou uživatelé ocení pro její jednoduchost a pohodlnost při používání jak na počítači, tak i na mobilních zařízeních. Autor definuje požadavky na aplikaci. Klient je napsán pomocí frameworku React, serverová část s využitím Node.js s Express.js a databáze MongoDB. Pro komunikaci mezi frontendem a backendem autor vybral dotazovací jazyk GraphQL. V závěru práce je popsáno testování vybraných částí aplikace unit a integračními testy. Výsledná webová aplikace je veřejně dostupná na internetu.
This bachelor thesis deals with the development of a web-based personal finance management application to help young couples and families manage their finances. The aim of the thesis is to find out what are the possibilities of data exchange between the client and the server, and to choose the most suitable way of communication. The author describes the current situation on the market and then proposes his own application, which users will appreciate for its simplicity and convenience when using it both on computers and mobile devices. The author defines the requirements for the application. The client is written using the React.js framework, the server side using Node.js with Express.js and the MongoDB database. For communication between the frontend and backend the author has chosen GraphQL query language. The thesis concludes with unit and integration tests for selected parts of the application. The resulting web application is publicly available on the Internet.
Description
Subject(s)
Node.js, GraphQL, React, MongoDB, webová aplikace, správa financí, finanční gramotnost
Citation
ISSN
ISBN