Laboratorní přípravek pro měření a identifikaci parametrů elektrických motorů

Title Alternative:Laboratory setup for measurement and identification of electric drives parameters
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh laboratorního přípravku pro měření a identifikaci parametrů elektrických motorů. K měření základních elektrických parametrů je v této práci použitý synchronní motor s permanentními magnety. Vhodným použitím měřících metod bylo dosaženo výsledných parametrů měření. K získání potřebného cíle práce, bylo zapotřebí navrhnout a realizovat částečně automatizované pracoviště, které je řízené počítačem. Takto vytvořené pracoviště poskytuje změření potřebných parametrů. Skládá se z měřící ústředny, programovatelného zdroje elektrické energie, vytvořeného laboratorního přípravku a výpočetně-měřícího algoritmu. Ovládací a měřící algoritmus je napsán v prostředí Matlab. Pomocí vytvořeného algoritmu je ovládán vytvořený laboratorní přípravek, zdroj elektrické energie a jednotlivé měřící karty. K těmto měřícím kartám, které jsou vložené v měřící ústředně, je připojen vytvořený laboratorní přípravek a další použitá zařízení, která jsou potřebná ke změření základních elektrických parametrů synchronních motorů s permanentními magnety.
The goal of this bachelor thesis is to design a laboratory product for the measurement and identification of parameters of electric motors. To measure the basic electrical parameters, a synchonous motor with permanent magnets is used. The final measurement parameters were achieved by using a suitable measurement methods. To obtain the required objectives of the work, it was necessary to design and realize a partially automated workplace that is computer controlled. A workplace created this way provides the measurement of needed parameters. It consists of measuring panel, programmable power supply, the designed lab product and computational/measurement algorithm. The controling and measuring algorithm is written using Matlab. By using this algorithm, the created lab product, power source and individual measurement cards are controlled. These measurement cards, that are inserted in the measuring data logger, are connected to the designed lab product and other used equipment, which are needed to measure the basic electrical parameters of synchronous motors with permanent magnets.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 x CD; rozsah: 50 s. (39 034 znaků)
Subject(s)
synchronní motor s permanentními magnety, asynchronní motor, měřící karta, vinutí, synchronous motor with permanent magnets, asynchronous motor, measurement card, winding
Citation
ISSN
ISBN