Konstrukce přípravku pro testování senzorů rychlosti proudění

Title Alternative:Construction Equipment for Testing Air Flow Sensors
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je konstrukce přípravku pro testování senzorů rychlosti proudění vzduchu. Práce se skládá z několika částí zaměřených na jednotlivou problematiku měření tohoto proudění. V úvodní části popisuje základní pojmy a vztahy z oblasti Mechaniky tekutin, pod níž je proudění vzduchu skryto. Dále jsou zde uvedeny součastné možnosti a trendy Metrologie pro měření této oblasti. V prostřední části se zabývá zejména oblastí měření proudícího vzduchu v potrubí. Poukazuje na výpočty tlakových ztrát,objemového průtoku a rychlost proudícího vzduchu. Která je důležitou součástí pro volbu vhodného typu ventilátoru do měřící soustavy. Kde je prováděno testování jednotlivých senzorů. V práci je dále popsána technologie výroby, konstrukce a parametry samotných součástí přípravku. Součástí práce je rovněž vytvoření obslužného softwaru pro sběr naměřených dat z datalogeru Almemo, který je realizován v programovém rozhraní Delphi 7. Závěrečná část je věnována vyhodnocení praktické realizace měřícího systému.
Subject of this baccalaureate task is a tructure of a preparation for the testing of the air-flow velocity sensors. The task contains several parts focused on particular questions of measuring the air-flow. In the introduction part are described fundamental terms and relations from the sphere of "mechanics of liquids", where the air-flow is hidden. Further there are mentioned actual possibilities and Metrology tendencies for measurement in this sphere. The middle part especially deals with a measurement of agitated air in a tube. It points on calculations of the pressure losse, voluminous flow and air-flow velecity - important item for the choice of an appropriate type of the ventilator to the measuring system. In this systém there are tested particular sensors. Content of the task is also the production technology, structure and parameters of a single component of preparation as well as creation of the service software for collection measured data from data-logger Almemo, which is carried out in the interface Delphi 7. The final part is devoted to the evaluation of the measuring system´s practical realization.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 64 s., 3 s. příloh
Subject(s)
měření, proudění, metrologie, potrubí, software, datalogeru, almemo, measurement, flow, metrology, tube, software, data-logger, almemo
Citation
ISSN
ISBN