Vývoj metody uvolnění zachycených částic ve filtru

Abstract
Tato práce se zabývá mechanismy filtrace vzduchu, především využitím těchto mechanismů pro separaci částic z disperzního prostředí, kdy cílem není získat čistý vzduch, ale právě usazené částice. V teoretické části jsou popsány filtrační jevy, vlastnosti a další parametry důležité pro zkoumané procesy. Závěr této části je zaměřen na využití nanovlákenných materiálů jako separačních membrán, na jejich výhody i omezení. V experimentální části je pak popsána příprava a měření filtračních vlastností různě upravených vzorků nanovlákenných membrán z polyamidu 6. Následně bylo vytvořeno zařízení, na kterém bylo možné simulovat proces separace malých částic ze vzduchu a poté vyhodnotit účinnost použitých metod.
This work deals with the mechanisms of air filtration, especially the use of these mechanisms for the separation of particles from the dispersion medium, where the aim is not to obtain clean air, but just settled particles. The theoretical part describes the filtration phenomena, properties and other parameters relevant to the processes studied. The end of this section focuses on the use of nanofibrous materials as separation membranes, their advantages and limitations. The experimental part describes the preparation and measurement of filtration properties of variously treated samples of nanofibrous membranes made of polyamide 6. Subsequently, a device was created on which the process of separation of small particles from air could be simulated and then the efficiency of the methods used was evaluated.
Description
Subject(s)
separace částic, nanovlákenné membrány, filtrace vzduchu, regenerace filtru
Citation
ISSN
ISBN