Hejnice v kontextu náboženských poutí

Abstract
Cílem bakalářské práce je zpracovat poutní místo Hejnice s přilehlou bazilikou Navštívení Panny Marie v kontextu náboženských poutí a fenoménu poutnictví jako takového z hlediska regionálního, ale také s ohledem na situaci v širším kontextu České republiky. Pozornost bude zaměřena na podstatu samotného poutnictví s příklady nejznámějších poutních míst a na mariánská poutní místa v Čechách s důrazem na jejich význam a vývoj. Dále na historii Hejnic a samotné hejnické baziliky a jejího vztahu k mariánským poutím, na poutní cesty směřující do Hejnic a na současný stav poutního místa Hejnice.
The bachelor thesis' aim is to describe the pilgrimage destination of Hejnice with the adjacent Basilica of the Visitation of the Virgin Mary in the context of religious pilgrimages and the phenomenon of pilgrimage as such from a regional perspective, but also with regard to the situation in the wider context of the Czech Republic. The thesis will focus on the pilgrimage itself with examples of the most famous places of pilgrimage and Marian pilgrimage destinations in the Czech Republic, emphasising their importance and development. Furthermore, it will be focused on the history of Hejnice and the basilica itself and its relationship to the Marian pilgrimages, on the pilgrimage routes to Hejnice, and on the current state of the pilgrimage destination Hejnice.
Description
Subject(s)
Pouť, poutnictví, Hejnice, Panna Marie, bazilika Navštívení Panny Marie, poutní cesta, mariánská poutní místa, Pilgrimage, Hejnice, Mary, Mother of Jesus, Pilgrim's way, Basilica of the Visitation of the Virgin Mary, Marian shrines
Citation
ISSN
ISBN