Terénní výuka v environmentální výchově s využitím expresivních tvořivých úloh

Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou exploatace a kontaminace životního prostředí a jejím didaktickým zpracováním v hodinách environmentální výchovy. Cílem práce je navrhnout koncept terénní výuky s užitím expresivních edukativních metod, realizovanou výuku popsat a zhodnotit ji. První kapitola pojednává o vybraných globálních i lokálních environmentálních problémech. Druhá kapitola charakterizuje environmentální výchovu a prezentuje expresivní edukativní metody, které byly pro vyjádření žákovských postojů k environmentální problematice vybrány. V závěrečné kapitole jsou představeny koncepty terénní výuky pro konkrétní skupiny žáků střední školy. Kapitola taktéž obsahuje popis a zhodnocení realizace všech částí terénní výuky.
The diploma thesis addresses the issue of environmental exploitation and contamination and its didactic processing in environmental education classes. The goal of the thesis is to propose a field education concept using expressive creative tasks, to describe and evaluate the implemented teaching. The first chapter deals with selected global and local environmental issues. The second chapter characterizes environmental education and presents expressive educational methods which were chosen to express students' attitudes about environmental issues. The final chapter presents field education concepts for specific groups of secondary school students. The chapter also includes a description and evaluation of the all parts of field education implementation.
Description
Subject(s)
životní prostředí, environmentální problémy, terénní výuka, environmentální výchova, expresivní edukativní metody
Citation
ISSN
ISBN