Vliv hipoterapie na dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ

Abstract
Bakalářská práce se zabývá vlivem hipoterapie na dítě v předškolním věku se speciálně vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Teoretická část obsahuje historii hipoterapie, její dělení, polohování dětí na koni a základní informace (členové týmu, pomůcky,...). Konečná část je věnována vývoji dítěte, která je rozdělena na motorický, kognitivní, osobnostně - sociální vývoj, vývoj řeči a jazyka. Praktická část se zabývá pozorováním dětí při vykonávání hipoterapie, zaznamenání výsledků rozhovorů s rodiči a učitelkami v Mš. Výsledky pozorování jsou zaznamenány v tabulkách.
The bachelor's thesis deals with the influence of hippotherapy on a preschool child with special educational needs in kindergarten.The theoretical part contains the history of hippotherapy, its division, positioning of children on horseback and basic information (team members, aids). The final part is devoted to the development of the child, which is divided into motor, cognitive, personality - social development, speech and language development. The practical part deals with observing children while performing hippotherapy, recording the results of interviews with parents and teachers in Kindergarten. The results of observations are recorded in tables.
Description
Subject(s)
dítě předškolního věku, hipoterapie, vývoj dítěte, polostrukturovaný rozhovor, pozorování, child of a pre-school age, hippotherapy, child development, semi-structured interview, observation
Citation
ISSN
ISBN