Digitalizace v oblasti vzdělávání zaměstnanců ve vybrané společnosti

Abstract
Předkládaná bakalářská práce je věnovaná problematice využití digitálních nástrojů a technologií pro zefektivnění procesů v oblasti povinného zákonného školení zaměstnanců. Cílem této bakalářské práce je na základě analýzy současného stavu digitalizace ve firemním vzdělávání a rozvoji ve vybrané výrobní společnosti vypracovat návrh na zlepšení sledování doby platnosti školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. První kapitola bakalářské práce seznamuje s historickým vývojem konceptu řízení lidských zdrojů na základě literární rešerše. Druhá kapitola vymezuje teoretická východiska jak povinného, tak i nepovinného firemního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Ve třetí kapitole je kladen důraz na dopady digitalizace a využití e-learningu ve firemním vzdělávání a rozvoji. Čtvrtá kapitola se zabývá představením vybrané výrobní společnosti včetně její organizační struktury, aktuální organizace a zajištění firemního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Dále ve čtvrté kapitole je představen návrh sledování doby platnosti školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s využitím vzájemně propojených digitálních nástrojů Microsoft Power Automate per flow, Microsoft Lists a Microsoft Excel. Na závěr čtvrté kapitoly je představeno ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení včetně posouzení alternativních digitálních nástrojů a technologií vhodných pro jeho realizaci.
The present bachelor thesis is devoted to the issue of using digital tools and technologies for streamlining processes in the area of mandatory legal employee training. This bachelor thesis aims to develop a proposal for improving the monitoring of the validity period of occupational health and safety training based on an analysis of the current state of digitalisation in corporate training and development in a selected manufacturing company. The first chapter of the bachelor thesis introduces the historical development of the concept of human resource management based on a literature review. The second chapter defines the theoretical background of mandatory and non-mandatory corporate training and employee development. The third chapter focuses on the impact of digitalisation and e-learning in corporate learning and development. The fourth chapter deals with introducing the selected manufacturing company, including its organisational structure and the current organisation and providing corporate training and employee development. Next, the fourth chapter presents a proposal for tracking occupational health and safety training duration using the interconnected digital tools Microsoft Power Automate per flow, Microsoft Lists and Microsoft Excel. Finally, chapter four presents an economic evaluation of the proposed solution, including an assessment of alternative digital tools and technologies suitable for its implementation.
Description
Subject(s)
Digitální technologie, e-learning, povinné vzdělávání, BOZP, firemní školení.
Citation
ISSN
ISBN