Bezztrátové komprese obrazu v embedded zařízeních

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá bezztrátovými kompresními metodamidigitálního obrazu a jejich implementací pro procesor osobních počítačů a proplatformu Zynq, která v sobě integruje procesor a programovatelný obvodtypu hradlové pole. Práce mezi sebou některé metody nejdříve porovnává zpohledu jejich schopnosti komprimovat zvolené šedotónové obrazy a jedenkonkrétní algoritmus si volí pro následnou implementaci do hradlového pole.Vlastní návrh obvodu vybraného algoritmu je stěžejní částí této práce a jeproveden v prostředí Vivado v popisném jazyce VHDL a otestován navývojové desce ZedBoard, která obsahuje platformu Zynq-7020.
This Bachelor thesis deals with the Lossless compression methods of digitalimages and with their implementation for Personal Computer Processors andfor Zynq platform, which integrates a processor and a programmable circuitFPGA. This work at first compares some for the methods from the standpointof their ability to compress chosen grayscale images, and it chooses onespecific algorithm for the following implementation into the FPGA. Thedesign of the chosen algorithm is the crucial part of this work, and it was donein the Vivado environment in descriptive language VHDL. The circuit wastested on a ZedBoard development board, which includes the Zynq-7020platform.
Description
Subject(s)
bezztrátová komprese, digitální obraz, hradlová pole, Zynq, procesor, VHDL, lossless compression, digital image, FPGA, Zynq, processor, VHDL
Citation
ISSN
ISBN