Malý Egypťan - cesta za poznáním egyptské kultury

Title Alternative:Little Egyptian - the path to understanding the Egyptian culture
Abstract
Diplomová práce se zabývá přiblížením egyptské kultury žákům na 1. stupni ZŠ, zvláště žákům 3. ročníku, pomocí třídenního projektu. Celá práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zabývám postavením výtvarné výchovy ve vyučování, výchovou uměním, historií Egypta a využitím projektového vyučování v edukačním procesu na 1. stupni ZŠ, zejména využitím výtvarného projektu v teorii, ale také v praxi.V praktické části je popsán průběh projektu s přiloženými fotografiemi a vyhodnocení dotazníků, které vedou k potvrzení stanovené hypotézy.
My master's project deals with the issue how to approach the Egyptian culture to the primary school pupils, especially the third-class-pupils. I decided to use a three-day project.This work is divided into the theoretical and practical parts. I deal with the role of Art in the educational process, bringing up by Art, an Egyptian history and with usage leading to the educational process at the primary school in the theoretical part. Especially I am also concerned about the using of art project theoretically, but I am interested in a practical application, too.In the practical part there is a description of the project running, complemented by the photographs and the evaluation of the questionnaires leading to the confirmation of the defined hypothesis.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN