Návrh pracoviště pro měření magnetických polí

Title Alternative:Design of workplace for magnetic measurement
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh praktických cvičení předmětu Měřicí technika I se zaměřením na měření magnetických polí, zejména pak měření hysterezní smyčky. V úvodní kapitole je rozebrána teorie magnetické pole včetně magnetických materiálů se zaměřením na feromagnetické látky. Dále pak se práce zabývá hysterezními smyčkami a jejich zobrazením. Kvůli automatizaci měření je v další kapitole popsána sběrnice GPIB a sériová komunikace přístrojů, kdy prostřednictvím přístrojového jazyka SCPI měřicí přístroje komunikují s počítačovým programem MATLAB. Praktická část dokumentu se týká vlastního návrhu měřicího přípravku, tedy návrhu schématu a motivu plošného spoje včetně osazení a v závěrečné části je popsáno zautomatizování celého měření pomocí programu MATLAB.
The aim of this Bachelor thesis is to design practical training of the course Measuring technique I with specialization on measurements of magnetic fields (eg. hysteresis loop measurement). The introductory chapter discusses the theory of magnetic field, including magnetic materials with a focus on ferromagnetic substances. Furthermore, the work deals with hysteresis loops and it's views. Due to automatization of measurement, GPIB bus and serial communication devices are described in the next chapter. Via these, SCPI instrument language measuring devices communicate with the computer program MATLAB. The practical part of the document contains a design of a product, a design scheme and PCB layout, including installation. The final section describes how to automate the entire measurement using MATLAB.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 51 s.
Subject(s)
feromagnetika, hysterezní křivka, prvotní magnetování, gpib komunikace, přístrojový jazyk scpi, matlab, ferromagnetics, hysteresis curve, primary magnetization, gpib communication, instrument scpi language, software matlab
Citation
ISSN
ISBN