Syntéza disubstituovaných cyklodextrinů jako prekurzorů pro hybridní nanomateriály

Abstract
Zaměřením této bakalářské práce je syntéza disubstituovaných cyklodextrinů (CD) pro přípravu hybridních nanomateriálů. Jako výchozí sloučenina byl zvolen 6A,6D-dihydroxy-per-O-benzyl--cyklodextrin. Volné hydroxylové skupiny cyklodextrinu byly použity pro přípravu disubstituovaných derivátů. Vzniklé sloučeniny byly proměřeny pomocí hmotnostní spektroskopie (MS), infračervené spektroskopie (IR) a nukleární magnetické rezonanční spektroskopie (NMR).Úvodní část literární rešerše se zabývá cyklodextriny a jejich deriváty, jejich vlastnostmi a využitím především pro katalytické aplikace. Další část se zabývá hybridními materiály, především pak přípravou křemičitých porézních nanomateriálů pomocí alkoxysilanů. Závěrečná část pojednává o přípravě silylovaných derivátů cyklodextrinů.
The focus of this bachelor thesis is the synthesis of disubstituted cyclodextrins (CDs) for the preparation of hybrid nanomaterials. The starting compound was 6A,6D-dihydroxy-per-O-benzyl--cyclodextrin. The free hydroxyl groups of cyclodextrin were used for preparation of disubstituted derivatives. The resulting compounds were measured by mass spectroscopy (MS), infra-red spectroscopy and nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR).The introductory part of the literary research deals with cyclodextrins and their derivatives, their properties and uses mainly for catalytic applications. The next part deals with hybrid materials, especially the preparation of silica-based mesoporous nanomaterials using alkoxysilanes. The final part deals with the preparation of silylated derivatives of cyclodextrins.
Description
Subject(s)
cyklodextriny, disubstituované deriváty, hybridní materiály, křemičité porézní nano-materiály, silylace, cyclodextrins, disubstituted derivatives, hybrid material, silica-based mesoporous nanomaterials, silylation
Citation
ISSN
ISBN