Zapojení podniků do financování důchodového systému

Abstract
Diplomová práce se zabývá komparativní analýzou důchodových systémů v ČR a zahraničí. Porovnává současné a analyzuje budoucí možnosti fungování důchodového zabezpečení. Navrhuje řešení zapojení podniků do penzijního systému a představuje modelové situace budoucích důchodových rent občanů. Představuje konkrétní produkty finančního trhu: doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele. Nabízí jejich porovnání a modelové výpočty, které dávají jasnější představu o budoucí výši důchodu. Diplomová práce se dále zabývá vhodnou kombinací doplňkového penzijního spoření a soukromého životního pojištění s příspěvkem zaměstnavatele, mapuje výši daňových bonusů a státních podpor.
The master thesis deals with comparative analysis of pension system in the Czech Republic and worldwide. It compares current options and analyses future options of pension system performance. It proposes a solution for the involvement of enterprises in the pension system and presents model situations for the future pension rents of citizens. It introduces specific financial market products: supplementary pension savings and private life insurance with the employer's contribution. The thesis compares such products and offers model calculations that give a clearer view of the retirement incomes. It further deals with a suitable combination of supplementary pension savings and private life insurance with the employer's contribution and maps the size of tax bonuses and government support.
Description
Subject(s)
penze, penzijní systém, důchod, pojištění, penzijní společnost, pensions, pensions system, retirement, insurance, pension company
Citation
ISSN
ISBN