Multiplatformní aplikace pro zpracování alarmových událostí

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací vzorového alarmového systému. Cílem práce bylo seznámení se s problematikou alarmů v průmyslových a informačních systémech, návrh vlastního systému s výběrem vhodných technologií a jeho následná implementace a otestování výsledného softwaru. Alarmový systém byl navržen jako ASP.NET Core server s databází MongoDB, společně s multiplatformní webovou aplikací obsahující grafické rozhraní. Během návrhu a implementace systému byl kladen důraz na schopnosti systému pracovat s obecnými daty, flexibilní definicí alarmových stavů, pohodlím uživatele webové aplikace a zabezpečením systému proti běžným zranitelnostem informačních systémů. Výsledkem práce je funkční otestovaná multiplatformní aplikace pro zpracování alarmových událostí, splňující vyžadované vlastnosti.
This bachelor thesis deals with the design and implementation of a sample alarm system. The aim of the thesis was to get acquainted with the issue of alarms in industrial and information systems, to design a custom system with the selection of appropriate technologies and its subsequent implementation and testing of the resulting software. The alarm system was designed as an ASP.NET Core server with MongoDB database, together with a multiplatform web application containing a graphical interface. During the design and implementation of the system, emphasis was placed on the system's ability to handle generic data, flexible definition of alarm conditions, user convenience of the web application, and system security against common information system vulnerabilities. The result of the work is a functional tested multiplatform application for alarm event processing, meeting the required features.
Description
Subject(s)
alarmový systém, zpracování alarmů, webová aplikace, návrh systému, ASP.NET Core, MongoDB, Javascript, alarm system, alarm processing, web application, system design, ASP.NET Core, MongoDB, Javascript
Citation
ISSN
ISBN